LUKS/6/2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  Data dodania: 2018-08-10 13:15:40   Admin

Środa Wielkopolska, dnia 10 sierpnia 2018 r.

Postępowanie LUKS/6/2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. "Zakup i dostawa kruszywa do realizacji zadań z zakresu rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych z odbudową ulic w aglomeracji  Środa Wielkopolska, prowadzonych przez LIDERA USŁUG KOMUNALNO-SAMORZĄDOWYCH Sp. z o.o. – etap 2”

 

 

Nr postępowania: LUKS/6/2018 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o.

z siedzibą w Środzie Wlkp.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

http://luks-sroda.pl

tel. 61 285 40 68, fax. 61 285 23 19

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym składam informacje z otwarcia ofert:

  • Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

kwotę brutto: 105.810,75 zł brutto (słownie: sto pięć tysięcy osiemset dziesięć złotych 75/100)

 

  • Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1:

Imię i nazwisko oraz nazwa (firma) wykonawcy:

Izabela Januszkiewicz, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod firmą IZABELA JANUSZKIEWICZ ECO RUR JANUSZKIEWICZ

Adres miejsca wykonywania działalności:

ul. H. Sucharskiego 1, 63-000 Środa Wielkopolska

 

Oferta nr 2:

Nazwa (firma) wykonawcy:

KAS-BUD Beton i Kruszywa Sp. z o.o.

Siedziba oraz adres siedziby:

Środa Wielkopolska, ul. Zakładowa 3, 63-000 Środa Wielkopolska

 

 

  •  

Oferta nr 1:

Cena ryczałtowa zaoferowana za wykonanie zamówienia podstawowego:

33,50 zł netto (słownie: trzydzieści trzy złote 50/100)

plus podatek VAT: 7,70 zł (słownie: siedem złotych 70/100)

kwota brutto: 41,20 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych 20/100)

 

Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia objętego prawem opcji:

115.000,00 zł netto (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych 00/100)

plus podatek VAT: 26.450,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100)

kwota brutto: 141.450,00 zł (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100)

 

Cena jednej tony (w zakresie zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji):

1) Piasek-kwarcowy 0-0,2 mm:

17,50 zł netto (słownie: siedemnaście złotych 50/100)

plus podatek VAT: 4,02 zł (słownie: cztery złote 02/100)

kwota brutto: 21,52 zł (słownie: dwadzieścia jeden złotych 52/100)

 

2) Piasek podsypka:

16,00 zł netto (słownie: szesnaście złotych 00/100)

plus podatek VAT: 3,68 zł (słownie: trzy złote 68/100)

kwota brutto: 19,68 zł (słownie: dziewiętnaście złotych 68/100)

 

Oferta nr 2:

Cena ryczałtowa zaoferowana za wykonanie zamówienia podstawowego:

30,00 zł netto (słownie: trzydzieści złotych 00/100)

plus podatek VAT: 6,90 zł (słownie: sześć złotych 90/100)

kwota brutto: 36,90 zł (słownie: trzydzieści sześć złotych 90/100)

 

Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia objętego prawem opcji:

102.000,00 zł netto (słownie: sto dwa tysiące złotych 00/100)

plus podatek VAT: 23.460,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100)

kwota brutto: 125.460,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta szesćdziesiąt złotych 00/100)

 

Cena jednej tony (w zakresie zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji):

1) Piasek-kwarcowy 0-0,2 mm:

16,00 zł netto (słownie: szesnaście złotych 00/100)

plus podatek VAT: 3,68 zł (słownie: trzy złote 68/100)

kwota brutto: 19,68 zł (słownie: dziewiętnaście złotych 68/100)

 

2) Piasek podsypka:

14,00 zł netto (słownie: czternaście złotych 00/100)

plus podatek VAT: 3,22 zł (słownie: trzy złote 22/100)

kwota brutto: 36,90 zł (słownie: trzydzieści sześć 90/100)

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Copyright © 2018-2021 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>