LUKS/12/2018 - Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  Data dodania: 2018-12-07 08:44:31   Admin

Środa Wielkopolska, dnia 07 grudnia 2018 r.

Postępowanie nr LUKS/12/2018

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa paliw płynnych na rzecz spółki Lider Usług Komunalno – Samorządowych sp. z o.o.”

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, w związku z otrzymaną od Wykonawcy prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, poniżej podajemy treść pytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie 1

„Spółka ………. prosi o informację dotyczącą temperatury, w jakiej będzie rozliczane paliwo – referencyjna 15 st. C czy rzeczywista?

Zgodnie z Art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym “podstawą opodatkowania wyrobów energetycznych jest ich ilość wyrażona, w zależności od rodzaju wyrobów, w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15 st. C.” 

Poza powyższym rozporządzeniem do temperatury referencyjnej 15 st. C odwołują się również inne akty prawne: Ustawa o Zapasach Ropy Naftowej, rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie czynności jakościowych dla paliw ciekłych (w tym olejów napędowych) i gęstości w temperaturze 15 st. C.

Odpowiedź:

Zgodnie z wzorem umowy, cena jednostkowa oleju napędowego ON w trakcie trwania umowy będzie ustalana jako cena oleju napędowego obowiązująca u producenta oleju, opublikowana na stronie internetowej w dniu dostawy, pomniejszona o upust, który jest stały przez cały czas trwania umowy zaoferowany w ofercie cenowej + VAT w wysokości ustawowej.

Ceny podawane przez producentów są to ceny (bez podatku VAT) za paliwo w temperaturze referencyjnej 15oC. Zastosowanie przewidzianego w umowie upustu nie powoduje, że cena za paliwo traci przymiot referencyjności. 

 

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców.

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Copyright © 2018-2021 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>