ARCHIWUM POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

LUKS/11/2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  2018-11-05 14:24:41   Admin

 

Środa Wielkopolska, dnia 05 listopada 2018 r.

Postępowanie LUKS/11/2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Dostawa paliw płynnych na rzecz spółki Lider Usług Komunalno – Samorządowych sp. z o.o.”

 

Nr postępowania: LUKS/11/2018 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o.

z siedzibą w Środzie Wlkp.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

http://luks-sroda.pl

tel. 61 285 40 68, fax. 61 285 23 19

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym składam informacje z otwarcia ofert:

 • Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

kwotę brutto: 152.520,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia złotych  00/100)

 

 • Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Spółka Jawna T&J Tyrakowski Jachnik

Siedziba oraz adres siedziby:

Kotlin, ul. Sławoszewska 2B, 63-220 Kotlin

 

Oferta nr 2:

Nazwa (firma) wykonawcy:

BGW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba oraz adres siedziby:

Poznań, ul. Al. Wielkopolska 53/1, 60-603 Poznań

 

 •  

Oferta nr 1:

Zamówienie podstawowe:

Cena hurtowa jednostkowa netto zł u producenta paliwa/l. na dzień 29.10.2018 r.: 4,27

Upust PLN: -0,14

Cena jednostkowa PLN netto/l: 4,13

Planowana ilość w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.: 1.000 l.

Stawka podatku VAT: 23%

Cena jednostkowa PLN brutto/l.: 5,08

Cena netto: 4.130,00 zł

Cena brutto: 5.080,00 zł

 

Zamówienie – prawo opcji:

Cena hurtowa jednostkowa netto zł u producenta paliwa/l na dzień 29.10.2018 r.: 4,27

Upust PLN: -0,14

Cena jednostkowa PLN netto/l: 4,13

Planowana ilość w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.: 30.000 l.

Stawka podatku VAT: 23%

Cena jednostkowa PLN brutto/l.: 5,08

Cena netto: 123.900,00 zł

Cena brutto: 152.400,00 zł

 

 

Oferta nr 2:

Zamówienie podstawowe:

Cena hurtowa jednostkowa netto zł u producenta paliwa/l na dzień 29.10.2018 r.: 4,27

Upust PLN: -0,21

Cena jednostkowa PLN netto/l: 4,06

Planowana ilość w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.: 1.000 l.

Stawka podatku VAT: 23%, 0,93

Cena jednostkowa PLN brutto/l.: 4,99

Cena netto: 4.060,00 zł

Cena brutto: 4.993,80 zł

 

Zamówienie – prawo opcji:

Cena hurtowa jednostkowa netto zł u producenta paliwa/l na dzień 29.10.2018 r.: 4,27

Upust PLN: -0,21

Cena jednostkowa PLN netto/l: 4,06

Planowana ilość w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.: 30.000 l.

Stawka podatku VAT: 23%, 0,93

Cena jednostkowa PLN brutto/l.: 4,99

Cena netto: 121.800,00 zł

Cena brutto: 149.814,00 zł

 

Zobacz więcej

LUKS/11/2018 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  2018-10-29 12:00:08   Admin

(LUKS/11/2018)

Ogłoszenie nr 641919-N-2018 z dnia 2018-10-29 r. 

Lider Usług Komunalno - Samorządowych Sp. z o.o.: „Dostawa paliw płynnych na rzecz spółki Lider Usług Komunalno – Samorządowych sp. z o.o.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Lider Usług Komunalno - Samorządowych Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 63096575800000, ul. Wiosny Ludów  3 , 63-000   Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 854 068, , e-mail sekretariat@luks-sroda.pl, , faks -. 
Adres strony internetowej (URL): www.luks-sroda.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
www.luks-sroda.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.luks-sroda.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, pod rygorem nieważności w formie pisemnej 
Adres: 
Lider Usług Komunalno – Samorządowych sp. z o.o., 63-000 Środa Wielkopolska, w biurze przy ul. Wiosny Ludów 3, I piętro sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa paliw płynnych na rzecz spółki Lider Usług Komunalno – Samorządowych sp. z o.o.” 
Numer referencyjny: LUKS/11/2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: - sukcesywną dostawę oleju napędowego odpowiadającego wymaganiom jakościowym według Polskiej Normy PN-EN 590 lub normy równoważnej - CPV 09134100-8 – Olej napędowy - szacowane zapotrzebowanie na olej napędowy w okresie objętym zamówieniem wynosi do 31.000 litrów, - miejsce wykonania zamówienia: wydanie oleju napędowego, stanowiącego przedmiot zamówienia, nastąpi do zbiorników paliwa znajdujących się na terenie Środy Wlkp., ul. Kilińskiego 22, - jednorazowa ilość dostarczanego oleju napędowego będzie nie mniejsza niż 1000 litrów i nie większa niż 5000 litrów, - Zamawiający korzystając z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych określił maksymalną ilość przedmiotu zamówienia na 31.000 litrów oleju napędowego, jednocześnie wskazuje, korzystając z prawa opcji, minimalny zakres przedmiotu zamówienia który Wykonawca jest zobowiązany zrealizować („zamówienie podstawowe”) na 1.000 litrów oleju napędowego, oraz zamówienie objęte prawem opcji na 30.000 litrów oleju napędowego. - W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania dostaw oleju napędowego objętych prawem opcji, - Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. 2. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia 1) wykonawca obowiązany jest dostarczyć paliwo o jakości i parametrach (składzie) zgodnych z przepisami prawa, w szczególności odpowiadających polskiej normie lub normie równoważnej, 2) na wniosek Zamawiającego, do każdej dostawy paliwa, stanowiącego przedmiot zamówienia, Wykonawca dostarczy dokument dotyczący jakości danej partii paliwa, w szczególności świadectwo jakości w oryginale lub potwierdzonej kopii, list przewozowy wydany przez magazyn (skład podatkowy) zawierający datę i godzinę załadunku, numer rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo, nazwisko kierowcy dokonującego załadunku cysterny, 3) dostawa oleju napędowego nie może odbyć się później niż 24 godziny od momentu załadunku cysterny na magazynie (składzie podatkowym). 4) odbiór dostarczonego przez Wykonawcę do zbiorników paliwa oleju napędowego, zostanie każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ podpisany przez osoby uprawnione przez Zamawiającego. 3. Sposób realizacji dostaw: 1) Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia dostaw, celem ciągłego zaspokojenia potrzeb Zamawiającego na paliwo stanowiące przedmiot zamówienia, po każdorazowym złożeniu telefonicznego zamówienia przez Zamawiającego potwierdzonego faksem w terminie do 48 godzin od telefonicznego złożenia zamówienia. Zamawiający decyduje o terminie i ilości dostarczonego oleju napędowego do zbiorników paliwa przez okres obowiązywania zawartej umowy. 2) Zamawiający wymaga realizacji dostaw przez Wykonawcę auto cysterną wyposażoną w pompę lub dystrybutor, spełniający wszelkie wymagania obowiązującego prawa. Pojazd, którym realizowane będą dostawy paliw, winien być wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe mierzące ilość zrzutu paliwa do zbiornika magazynowego. 3) Dostawy oleju mogą się odbywać tylko i wyłącznie w godz. 7:00-15:00 w dni robocze. 4) Załadunek zbiorników paliwa nastąpi każdorazowo w obecności uprawnionego pracownika Zamawiającego. 4. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat. Rozliczenie po wystawieniu faktury VAT. 5. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT będzie dostarczony i wlany do zbiorników paliwa Zamawiającego olej napędowy. 6. Zmiana cen jednostkowych oleju napędowego może nastąpić między innymi w przypadku zmiany przepisów prawnych regulujących obrót paliwami płynnymi, w tym rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. 7. W przypadku podwyżki cen paliw płynnych na rynku krajowym jak i w przypadku ich obniżki, Wykonawca ma obowiązek podnieść lub obniżyć cenę. Podstawą do zmiany cen będą nowe ceny przedstawione przez Wykonawcę opracowane na podstawie cen ogłoszonych przez producenta (zmiana może dotyczyć jedynie cen jednostkowych). Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o zmianie cen, wysokość zastosowanej marży jest stała przez cały czas obowiązywania umowy. 

II.5) Główny kod CPV: 09134100-8 
Dodatkowe kody CPV: 


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

PLN 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia: 2018-11-15   lub zakończenia: 2018-12-31 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada dokument stwierdzający prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym tj. koncesja na obrót paliwami ciekłymi, o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetycznie (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.). 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ). 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zamawiający żąda następujących dokumentów: oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (załącznik nr 4 do SIWZ).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ). 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa: Dokument stwierdzający prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym tj. koncesja na obrót paliwami ciekłymi, o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.) 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 2. pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena

100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: 1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy lub Zamawiającego bez zmian samego Wykonawcy lub Zamawiającego (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 2) dopuszczalna jest zmiana numeru rachunku bankowego wykonawcy, podanego w umowie, w przypadku zmiany rachunku bankowego wykonawcy, na który następować ma zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia, 3) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego, 4) dopuszczalna jest zmiana personelu wskazanego w umowie, w przypadku gdy wystąpiła konieczność zmiany personelu wykonawcy, zamawiającego oraz numerów kontaktowych wymienionych w umowie, 5) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia, 6) dopuszczalna jest zmiana sposobu, w tym częstotliwości wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania dostaw w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji przedmiotu umowy, 7) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowana przedłużającą się procedurą przetargową, jeżeli z powodu przedłużającej się procedury przetargowej nie jest możliwa realizacja zamówienia w pierwotnym terminie. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-11-05, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Materiały do pobrania:

SIWZ-Dostawa-paliw

Załącznik-nr-1-Formularz-ofertowy

Załącznik-nr-2-Oświadczenie-wykonawcy-

Załącznik-nr-3-Oświadczenie-wykonawcy

Załącznik-nr-4-Grupa-kapitałowa

Załącznik-nr-5-Wzór-umowy

Załącznik nr-6- Klauzula infromacyjna

 

Zobacz więcej

LUKS/10/2018 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2018-10-19 11:16:24   Admin

Środa Wlkp., 19.10.2018 r.

Postępowanie nr LUKS/10/2018

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Leasing operacyjny promu przewozowego”

 

Nr postępowania: LUKS/10/2018 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o.

z siedzibą w Środzie Wlkp.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

http://luks-sroda.pl

tel. 61 285 40 68, fax. 61 285 23 19

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że

 

 • Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

 

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Europejski Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna

Siedziba oraz adres siedziby:

Wrocław, Plac Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: Całkowita wartość zamówienia, Termin dostarczenia promu gotowego do uruchomienia przeprawy promowej, Okres gwarancji

 

Cena netto dostawy promu gotowego do uruchomienia przeprawy promowej:

325.000,00 zł netto

podatek VAT 23%

cena brutto dostawy promu: 399.750,00 zł brutto

Rata leasingowa: 3.877,57 zł netto

podatek VAT 23%

kwota brutto: 4.769,41 zł

Czynsz inicjalny 10% wartości początkowej przedmiotu leasingu:

32.500,00 zł netto

podatek VAT 23 %

kwota brutto: 39.975,00 zł

Opłata końcowa w wysokości netto 25 % wartości początkowej przedmiotu leasingu:

81.250,00 zł netto

podatek VAT 23%

kwota brutto: 99.937,50 zł

Całkowita wartość zamówienia:

389.057,47 zł netto

podatek VAT 23%

kwota brutto: 478.540,69 zł

 

Termin dostarczenia promu gotowego do uruchomienia przeprawy promowej: 180 dni roboczych

Okres gwarancji: 12 miesięcy

 

 

W kryterium Całkowita wartość zamówienia Wykonawca otrzymał 60 punktów

W kryterium Termin dostarczenia promu gotowego do uruchomienia przeprawy promowej Wykonawca otrzymał 10 punktów

W kryterium Okres gwarancji Wykonawca otrzymał 5 punktów

Łączna punktacja: 75 punktów x 3 członków komisji przetargowej = 225 punktów

 

 

 • Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Europejski Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna

Siedziba oraz adres siedziby:

Wrocław, Plac Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław

 

 • Zamawiający przedstawia nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty
  w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert,
  z wyszczególnieniem przyznanej ofertom punktacji według kryteriów oceny oraz punktację łączną.

 

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Europejski Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna

Siedziba oraz adres siedziby:

Wrocław, Plac Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław

 

W kryterium Całkowita wartość zamówienia Wykonawca otrzymał 60 punktów

W kryterium Termin dostarczenia promu gotowego do uruchomienia przeprawy promowej Wykonawca otrzymał 10 punktów

W kryterium Okres gwarancji Wykonawca otrzymał 5 punktów

Łączna punktacja: 75 punktów x 3 członków komisji przetargowej = 225 punktów

 

 

 • Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 • Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 • Informacja o unieważnieniu postępowania:

Zamawiający nie unieważnił postępowania.

 

Zobacz więcej

LUKS/10/2018 - Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  2018-10-09 09:38:48   Admin

Poznań, dnia 09 października 2018 r.

Postępowanie nr LUKS/10/2018

 

Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Leasing operacyjny promu przewozowego”

Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, w związku z otrzymaną od Wykonawców prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, poniżej podajemy treść pytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

„W pkt. 22 IPU Zamawiający wskazał, że Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt. Uprzejmie informuję, że Wykonawca, nie będący producentem sprzętu może co najwyżej zapewnić udzielenie gwarancji producenta. Sam natomiast jej zapewnić nie może. Proszę o modyfikację istotnych postanowień na następujący zapis: „Wykonawca zapewni udzielenie gwarancji… (…)”.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SIWZ.

 

Ponadto działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Zmianie ulegają zapisy SIWZ

1. W dziale XVII ust. 2 pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22. Wykonawca zapewni udzielenie Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy, na okres gwarancji wskazany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Naprawa gwarancyjna zostanie dokonana w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.”

Powyższe modyfikacje stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców.

Załączniki:

Materiały do pobrania:    SIWZ_20181009

  Zobacz więcej

  LUKS/10/2018 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

    2018-10-05 19:02:54   Admin

  Ogłoszenie nr 632448-N-2018 z dnia 2018-10-05 r. 

  Lider Usług Komunalno - Samorządowych Sp. z o.o.: „Leasing operacyjny promu przewozowego”
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

  Nie

  Nazwa projektu lub programu 

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

  Nie

  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

  Nie

  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
  Informacje dodatkowe: 

  I. 1) NAZWA I ADRES: Lider Usług Komunalno - Samorządowych Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 63096575800000, ul. Wiosny Ludów  3 , 63-000   Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 854 068, , e-mail sekretariat@luks-sroda.pl, , faks -. 
  Adres strony internetowej (URL): www.luks-sroda.pl 
  Adres profilu nabywcy: 
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego 

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

  I.4) KOMUNIKACJA: 
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak 
  www.luks-sroda.pl

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak 
  www.luks-sroda.pl

  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie 

  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
  Elektronicznie

  Nie 
  adres 

   

  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
  Nie 
  Inny sposób: 

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
  Tak 
  Inny sposób: 
  Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, 
  Adres: 
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Lider Usług Komunalno – Samorządowych Sp. z o.o.; ul. Wiosny Ludów 3, 63 – 000 Środa Wielkopolska

  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie 
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Leasing operacyjny promu przewozowego” 
  Numer referencyjny: LUKS/10/2018 
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

  Nie

  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
  Zamówienie podzielone jest na części: 

  Nie 
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa w formie leasingu operacyjnego promu przewozowego. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu promu przewozowego, wykonanie (produkcję) promu przewozowego, przygotowanie promu przewozowego gotowego do uruchomienia przeprawy promowej na rzece Warcie (przeprawa międzybrzegowa w miejscowości Dębno). 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):66114000-2 Usługi leasingu finansowego 34512100-0 - Promy 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Podstawowe założenia (zakres) leasingu: a) Wykonanie projektu promu; b) Wykonanie (produkcja) promu: wykonanie konstrukcji promu złożonej z dwóch pływaków wraz z konserwacją i malowaniem powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie konstrukcji klap wjazdowych z konserwacją i malowaniem, wykonanie konstrukcji wyposażenia pokładowego (relingi, pokładówka); c) Montaż pływaków kadłuba promu w całość, montaż wyposażenia pokładowego (relingi, pokładówka, elementy urządzenia przeciągowego, urządzenia kotwiczne, wyposażenie nawigacyjne); d) Transport pływaków do miejsca wodowania, wodowanie kadłuba promu, montaż lin manewrowych oraz wykonanie wszystkich innych czynności niezbędnych do uruchomienia przeprawy promowej na rzece Warcie (przeprawa międzybrzegowa w miejscowości Dębno); e) Dostosowanie elementów istniejącego urządzenia przeciągowego, górnolinowego w miejscu przeprawy promowej na rzece Warta (przeprawa międzybrzegowa w miejscowości Dębno) do sił określonych dla parametrów eksploatacyjnych nowego promu; f) Prowadzenie fachowego nadzoru obejmującego cały proces budowy, transportu i wodowania promu oraz montaż urządzenia przeciągowego; g) Dokonanie przeglądu technicznego w trakcie i po wykonaniu (produkcji) promu dla uzyskania Uproszczonego Świadectwa Zdolności Żeglugowej statku żeglugi śródlądowej według wskazań Zamawiającego; h) Wykonanie niezbędnych czynności formalno-prawnych wraz z przygotowaniem niezbędnych dokumentów/wniosków związanych z wdrożeniem promu do eksploatacji i uruchomienia przeprawy promowej (rejestracja promu, uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej, świadectwo pomiarowe, informacja o stateczności dla kapitana). 2) Parametry promu: a) Stan promu: rok produkcji nie starszy niż 2018, nowa konstrukcja kadłuba z nowymi urządzeniami komunikacyjnymi. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania wyposażenia pokładowego pochodzącego ze statku likwidowanego (wyposażenie dostępne do obejrzenia i obmiaru w miejscu przeprawy promowej na rzece Warcie, km 330,6, przeprawa międzybrzegowa w m. Dębno) po przeprowadzeniu niezbędnych napraw - elementy urządzeń przeciągowych – wciągarki manewrowe, zblocza linowe, liny manewrowe - urządzenia kotwiczne – 2 szt., z kotwicami czteroramiennymi i ręcznymi wciągarkami zamontowanymi na żurawikach kotwicznych; b) Typ i przeznaczenie: prom przewozowy na śródlądowych drogach wodnych, z urządzeniem przeciągowym typu górnolinowego; c) Klasa i rejon pływania: prom przeznaczony dla pływania w 3 rejonie żeglugi; d) Przepisy budowy: prom zaprojektowany i zbudowany zgodnie z wymogami dla statków nie podlegających wymogom dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006r. ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylającej dyrektywę Rady 82/714/EWG (2006/87/WE) e) Podstawowe dane promu - Długość całkowita: 16,00 m [±5%] - Długość konstrukcyjna: 12,00 m [±5%] - Szerokość całkowita: 6,20 m [±5%] - Szerokość konstrukcyjna: 5,30 m [±5%] - Wysokość boczna: 0,80 m [±5%] - Zanurzenie konstrukcyjne: 0,45 m – 0,5 m Dopuszcza się zwiększenie zanurzenia do 0,50 m (przy min. Wolnej Burcie promu 300 mm) o ile zostanie przedstawiony dowód z obliczeń zgodny z wymogami przepisów. - Zanurzenie w stanie pustym: 0,25 m - Wolna burta: min. 300 mm - Odstęp wręgów na całej długości statku: 500 mm [±5%] - Całkowita masa: 16,70 t [±5%] - Nośność promu: 10,00 t [±5%] f) Stateczność: prom winien spełniać ogólne wymagania stateczności zawarte w przepisach dla statków eksploatowanych w rejonie żeglugi 3; g) Rozplanowanie promu: prom przewidziany jest do przewozu 12 pasażerów. Pasażerowie rozmieszczeni na pokładzie promu, na lewej burcie. Na prawej burcie znajduje się przestrzeń dla obsługi promu oddzielona barierką. Część ładunkowa dla pojazdów w liczbie min. 4 winna znajdować się w płaszczyźnie symetrii z przesunięciem na lewą burtę. Na lewej burcie rozmieszczone wciągarki manewrowe, urządzenie liny przeciągowej oraz pomieszczenie dla obsługi promu; h) Ogólna charakterystyka kadłuba: kadłub prostopadłościenny, składający się z dwóch pływaków połączonych śrubowo w trzech punktach z dziobem i rufą o profilu saniowym. Konstrukcja kadłubów pływaków – stalowa, spawana. Poszycie dna kadłubów pływaków w części rufowej i dziobowej wzmocnione profilami stalowymi. Kadłub przedzielony trzema poprzecznymi grodziami wodoszczelnymi; i) Podstawowe materiały budowlane: stal z gatunku S235J w postaci blach i kształtowników z atestem hutniczym; j) Wyposażenie pokładowe: - Klapy wjazdowe: zamontowane na rufie i dziobie umożliwiające wprowadzenie na pokład promu pasażerów i pojazdów oraz zabezpieczające konstrukcję kadłuba przed uszkodzeniem przy dobijaniu do przyczółka brzegowego. Konstrukcja klap ułożyskowana sworzniami. Ręczny mechanizm opuszczania i podnoszenia klap pozwala na opuszczanie ich w zależności od pochylenia przyczółka i stanu wody, - Urządzenie kotwiczne : prom wyposażony w dwa urządzenia kotwiczne z kotwicami czteroramiennymi zamocowanymi do ręcznych wciągarek zamontowanych na żurawikach kotwicznych, - Urządzenie cumownicze: składa się z łańcuchów zakotwiczonych na przyczółkach brzegowych. Dodatkowo na wyposażeniu promu winna się znajdować awaryjna lina cumownicza o długości min. 50,0 mb, - Bariery: stałe bariery burtowe na lewej i prawej burcie o wysokości min. 1000,0 mm., - Luki i włazy pokładowe: wszystkie przedziały wodoszczelne wyposażone we włazy 400x400 mm o konstrukcji strugoszczelnej, - Pomieszczenie dla obsługi promu, - Instalacja osuszania przedziałów: usuwanie wody za pomocą ręcznej pompy będącej na wyposażeniu lub przy pomocy urządzeń zewnętrznych; k) Zamawiający oczekuje wyposażenia promu w towarzyszącą łódź ratunkową, której parametry będą zgodne w obowiązującymi przepisami w zakresie ruchu promowego; l) Urządzenia przeciągowe – górnolinowe, istniejące urządzenie w miejscu przeprawy promowej na rzece Warcie, km 330,6 (przeprawa promowa w m. Dębno) z dostosowaniem elementów do sił określonych dla parametrów eksploatacyjnych nowego promu; m) Maksymalny termin dostarczenia promu gotowego do uruchomienia połączenia promowego spełniającego wymagania określone w Rozdziale III, punkt 3 podpunkt 1, lit. h: 180 dni roboczych od daty podpisania umowy. 

  II.5) Główny kod CPV: 66114000-2 
  Dodatkowe kody CPV: 

  Kod CPV

  34512100-0

  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
  Wartość bez VAT: 
  Waluta: 

  PLN 
  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
  miesiącach:  80   lub dniach: 
  lub 
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu 
  Informacje dodatkowe 
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu 
  Informacje dodatkowe 
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu 
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

   

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
  Tak 
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

  1. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SIWZ). 2. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (załącznik nr 3 do SIWZ).

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 2. pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS 
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie 
  Informacja na temat wadium 

  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie 
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie 
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
  Nie 
  Informacje dodatkowe: 

  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie 
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
  Nie 
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
  Nie

  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców   
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
  Maksymalna liczba wykonawców   
  Kryteria selekcji wykonawców: 

  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta: 

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

  Informacje dodatkowe: 

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

  Informacje dodatkowe: 

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

  IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania: 

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
  IV.2.2) Kryteria 

  Kryteria

  Znaczenie

  Całkowita wartość zamówienia

  60,00

  Termin dostarczenia promu gotowego do uruchomienia przeprawy promowej

  20,00

  Okres gwarancji

  20,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
  Tak 
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

  Informacje dodatkowe 

  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

  Wstępny harmonogram postępowania: 

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

  Informacje dodatkowe: 

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

  Informacje dodatkowe: 

  IV.4) Licytacja elektroniczna 
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania: 

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
  Data: godzina: 
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

  Informacje dodatkowe: 

  IV.5) ZMIANA UMOWY 
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
  Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: 1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 2) dopuszczalna jest zmiana numeru rachunku bankowego wykonawcy, podanego w umowie, w przypadku zmiany rachunku bankowego wykonawcy, na który następować ma zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia, 3) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego, 4) wystąpiła konieczność zmiany personelu Wykonawcy, zamawiającego oraz numerów kontaktowych wymienionych w umowie, 5) Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Jeżeli zaktualizuje się którakolwiek z podstaw do zmiany wynagrodzenia, o której mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację zmiany wysokości swojego wynagrodzenia, opartą o przesłanki wymienione w lit. a-c. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień w zakresie odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji, w tym w szczególności wyjaśnień, których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, w jaki sposób zmiany przepisów, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy, wpłynęły na koszt wykonania zamówienia. Ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia będzie poprzedzona badaniem dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę i będzie następowała w oparciu o aneks do umowy. 
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
  Data: 2018-10-12, godzina: 10:00, 
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
  Nie 
  Wskazać powody: 

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
  > polski 
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
  IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  Materiały do pobrania:

  SIWZ_20181005

  Załącznik-nr-1-formularz-ofertowy

  Załącznik-nr-2-Oświadczenie-wykonawcy-z-art-25a-ust-1

  Załącznik-nr-3-Grupa-kapitałowa

  Załącznik nr 4 - Klauzula infromacyjna

   

   

  Zobacz więcej

  MASZ PYTANIA?
  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

  Copyright © 2018-2021 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>