ARCHIWUM POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

LUKS/1/2017 część 5 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  2017-03-28 16:20:19   Admin

Środa Wlkp., dnia 28 marca 2017 r. Postępowanie nr LUKS/1/17   ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA   Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów budowlanych na rzecz spółki Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp.” – część V   Nr postępowania: LUKS/1/17 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp. ul. Wiosny Ludów 3 63 – 000 Środa Wielkopolska http://luks-sroda.pl tel. 61 285 40 68, fax. 61 285 23 19   jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Uzasadnienie prawne i faktyczne Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3; W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do godziny 10:00 dnia 01 marca 2017 roku nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

Zobacz więcej

LUKS/1/2017 - informacja o wyborach najkorzystniejszych ofert wg. części: 1,2,3 i 4

  2017-03-28 16:00:26   Admin

Środa Wlkp., 28 marca 2017 r. Postępowanie nr LUKS/1/17   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów budowlanych na rzecz spółki Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp. – część I”   Nr postępowania: LUKS/1/17 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp. ul. Wiosny Ludów 3 63 – 000 Środa Wielkopolska http://luks-sroda.pl tel. 61 285 40 68, fax. 61 285 23 19   jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że   Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 1 złożona przez: Oferta nr 1: Imię i Nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy: Jacek Kasperski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Kasperski Firma Handlowo – Usługowa KAS-BUD Adres wykonywania działalności: Zielniki 5c, 63-000 Środa Wielkopolska   Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: cena, termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zmawiającego.   Cena ryczałtowa zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego wynosi: Cena netto:  6.803,27 zł netto (słownie: sześć tysięcy osiemset trzy złote 27/100) Cena brutto: 8.268,35zł brutto (słownie: osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 35/100) w tym podatek VAT w wysokości 23% oraz 8% to jest w kwocie: 1.465,08 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 08/100)     Cena ryczałtowa zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji wynosi: Cena netto: 936.026,00 netto (słownie: dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dwadzieścia sześć złotych 00/100) Cena brutto: 1.115.401,83 zł brutto (słownie: jeden milion sto piętnaście tysięcy czterysta jeden złotych 83/100) w tym podatek VAT w wysokości 23% oraz 8%, to jest w kwocie: 179.375,83 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych, 83/100) Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego: 48 h. W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 90 punktów W kryterium Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego Wykonawca otrzymał 5 punktów Łączna punktacja: 95 punktów x 3 członków komisji przetargowej = 285 punktów     Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty: Oferta nr 1: Imię i Nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy: Jacek Kasperski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Kasperski Firma Handlowo – Usługowa KAS-BUD Adres wykonywania działalności: Zielniki 5c, 63-000 Środa Wielkopolska       Zamawiający przedstawia nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, z wyszczególnieniem przyznanej ofertom punktacji według kryteriów oceny oraz punktację łączną. Oferta nr 1: Imię i Nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy: Jacek Kasperski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Kasperski Firma Handlowo – Usługowa KAS-BUD Adres wykonywania działalności: Zielniki 5c, 63-000 Środa Wielkopolska W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 90 punktów W kryterium Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego Wykonawca otrzymał 5 punktów Łączna punktacja: 95 punktów x 3 członków komisji przetargowej = 285 punktów     Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. Informacja o unieważnieniu postępowania: Zamawiający nie unieważnił postępowania. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   Środa Wlkp., 28 marca 2017 r. Postępowanie nr LUKS/1/17   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów budowlanych na rzecz spółki Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp. – część II”   Nr postępowania: LUKS/1/17 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp. ul. Wiosny Ludów 3 63 – 000 Środa Wielkopolska http://luks-sroda.pl tel. 61 285 40 68, fax. 61 285 23 19   jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że   Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 1 złożona przez: Oferta nr 1: Imię i Nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy: Jacek Kasperski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Kasperski Firma Handlowo – Usługowa KAS-BUD Adres wykonywania działalności: Zielniki 5c, 63-000 Środa Wielkopolska   Uzasadnienie wyboru: Cena ryczałtowa zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego wynosi: Cena netto:  2.205,00 zł netto (słownie: dwa tysiące dwieście pięć złotych 00/100) Cena brutto: 2.712,15 zł brutto (słownie: dwa tysiące siedemset dwanaście złotych 15/100) w tym podatek VAT w wysokości 23% to jest w kwocie: 507,15 zł (słownie: pięćset siedem złotych 15/100)   Cena ryczałtowa zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji wynosi: Cena netto: 1.918.500,00 zł netto (słownie: jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100) Cena brutto: 2.359.755,00 zł brutto (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100) w tym podatek VAT w wysokości 23% to jest w kwocie: 441.255,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 00/100) Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego: 48 h.   W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 90 punktów W kryterium Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego Wykonawca otrzymał 5 punktów Łączna punktacja: 95 punktów x 3 członków komisji przetargowej = 285 punktów     Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty: Oferta nr 1: Imię i Nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy: Jacek Kasperski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Kasperski Firma Handlowo – Usługowa KAS-BUD Adres wykonywania działalności: Zielniki 5c, 63-000 Środa Wielkopolska       Zamawiający przedstawia nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, z wyszczególnieniem przyznanej ofertom punktacji według kryteriów oceny oraz punktację łączną. Oferta nr 1: Imię i Nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy: Jacek Kasperski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Kasperski Firma Handlowo – Usługowa KAS-BUD Adres wykonywania działalności: Zielniki 5c, 63-000 Środa Wielkopolska   W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 90 punktów W kryterium Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego Wykonawca otrzymał 5 punktów Łączna punktacja: 95 punktów x 3 członków komisji przetargowej = 285 punktów   Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. Informacja o unieważnieniu postępowania: Zamawiający nie unieważnił postępowania. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Środa Wlkp., 28 marca 2017 r. Postępowanie nr LUKS/1/17   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów budowlanych na rzecz spółki Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp. – część III”   Nr postępowania: LUKS/1/17 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp. ul. Wiosny Ludów 3 63 – 000 Środa Wielkopolska http://luks-sroda.pl tel. 61 285 40 68, fax. 61 285 23 19   jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że   Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 1 złożona przez: Oferta nr 1: Imię i Nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy: Jacek Kasperski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Kasperski Firma Handlowo – Usługowa KAS-BUD Adres wykonywania działalności: Zielniki 5c, 63-000 Środa Wielkopolska   Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: cena, termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zmawiającego.   Cena ryczałtowa zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego wynosi: Cena netto:  110,10 zł netto (słownie: sto dziesięć złotych 10/100) Cena brutto: 135,42 zł brutto (słownie: sto trzydzieści pięć złotych 42/100) w tym podatek VAT w wysokości 23% to jest w kwocie: 25,32 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 32/100)   Cena ryczałtowa zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji wynosi: Cena netto: 676.440,00 zł netto (słownie: sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100) Cena brutto: 832.021,20 zł brutto (słownie: osiemset trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia jeden złotych 20/100) w tym podatek VAT w wysokości 23% to jest w kwocie: 155.581,20 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 20/100) Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego: 48 h.   W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 90 punktów W kryterium Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego Wykonawca otrzymał 5 punktów Łączna punktacja: 95 punktów x 3 członków komisji przetargowej = 285 punktów     Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty: Oferta nr 1: Imię i Nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy: Jacek Kasperski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Kasperski Firma Handlowo – Usługowa KAS-BUD Adres wykonywania działalności: Zielniki 5c, 63-000 Środa Wielkopolska   Oferta nr 2: Imię i Nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy: Krzysztof Kiciński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Kiciński Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Kicińscy” Adres wykonywania działalności: ul. Zakole 4, 63-000 Środa Wielkopolska   Zamawiający przedstawia nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, z wyszczególnieniem przyznanej ofertom punktacji według kryteriów oceny oraz punktację łączną. Oferta nr 1: Imię i Nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy: Jacek Kasperski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Kasperski Firma Handlowo – Usługowa KAS-BUD Adres wykonywania działalności: Zielniki 5c, 63-000 Środa Wielkopolska   W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 90 punktów W kryterium Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego Wykonawca otrzymał 5 punktów Łączna punktacja: 95 punktów x 3 członków komisji przetargowej = 285 punktów   Oferta nr 2: Imię i Nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy: Krzysztof Kiciński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Kiciński Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Kicińscy” Adres wykonywania działalności: ul. Zakole 4, 63-000 Środa Wielkopolska W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 78,63 punktów W kryterium Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego Wykonawca otrzymał 10 punktów Łączna punktacja: 88,63 punktów x 3 członków komisji przetargowej = 265,89 punktów     Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. Informacja o unieważnieniu postępowania: Zamawiający nie unieważnił postępowania. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Środa Wlkp., 28 marca 2017 r. Postępowanie nr LUKS/1/17   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów budowlanych na rzecz spółki Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp. – część IV”   Nr postępowania: LUKS/1/17 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp. ul. Wiosny Ludów 3 63 – 000 Środa Wielkopolska http://luks-sroda.pl tel. 61 285 40 68, fax. 61 285 23 19   jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że   Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 1 złożona przez: Oferta nr 1: Imię i Nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy: Jacek Kasperski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Kasperski Firma Handlowo – Usługowa KAS-BUD Adres wykonywania działalności: Zielniki 5c, 63-000 Środa Wielkopolska   Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: cena, termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zmawiającego.   Cena ryczałtowa zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego wynosi: Cena netto:  249,00 zł netto (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć złotych 00/100) Cena brutto: 306,27 zł brutto (słownie: trzysta cześć złotych 27/100) w tym podatek VAT w wysokości 23% to jest w kwocie: 57,27 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem złotych 27/100)   Cena ryczałtowa zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji wynosi: Cena netto: 1.065.000,00 zł netto (słownie: jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) Cena brutto: 1.309.950,00 zł brutto (słownie: jeden milion trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) w tym podatek VAT w wysokości 23% to jest w kwocie: 244.950,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego: 48 h. W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 90 punktów W kryterium Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego Wykonawca otrzymał 5 punktów Łączna punktacja: 95 punktów x 3 członków komisji przetargowej = 285 punktów     Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty: Oferta nr 1: Imię i Nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy: Jacek Kasperski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Kasperski Firma Handlowo – Usługowa KAS-BUD Adres wykonywania działalności: Zielniki 5c, 63-000 Środa Wielkopolska       Zamawiający przedstawia nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, z wyszczególnieniem przyznanej ofertom punktacji według kryteriów oceny oraz punktację łączną. Oferta nr 1: Imię i Nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy: Jacek Kasperski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Kasperski Firma Handlowo – Usługowa KAS-BUD Adres wykonywania działalności: Zielniki 5c, 63-000 Środa Wielkopolska   W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 90 punktów W kryterium Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego Wykonawca otrzymał 5 punktów Łączna punktacja: 95 punktów x 3 członków komisji przetargowej = 285 punktów   Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. Informacja o unieważnieniu postępowania: Zamawiający nie unieważnił postępowania.

Zobacz więcej

LUKS/1/17 - informacje z otwarcia ofert

  2017-03-03 16:04:02   Admin

Szanowni Państwo, niniejszym przedstawiamy pełną informację z otwarcia ofert w przetargu nr: LUKS/1/17 materiały do pobrania: Infornacja z ofwarcia ofert cześć - 1: Informacja z otwarcia ofert - część I Infornacja z ofwarcia ofert cześć - 2: Informacja z otwarcia ofert - część II Infornacja z ofwarcia ofert cześć - 3: Informacja z otwarcia ofert - część III Infornacja z ofwarcia ofert cześć - 4: Informacja z otwarcia ofert - część IV Infornacja z ofwarcia ofert cześć - 5 - brak ofert.    Infornacja z ofwarcia ofert cześć - 6: Informacja z otwarcia ofert - część VI  

Zobacz więcej

LUKS/1/17 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  2017-02-20 11:42:09   Admin

Środa Wielkopolska, dnia 20 lutego 2017 r. LUKS/1/17   WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO   prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa materiałów budowlanych na rzecz spółki Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp.” przez:   Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp. ul. Wiosny Ludów 3 63 – 000 Środa Wielkopolska http://luks-sroda.pl tel. 61 285 40 68, fax. 61 285 23 19   Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych niniejszym udzielam wyjaśnień na następujące pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Pytanie Wykonawcy: „Czy zamawiający potwierdza, że do kalkulacji oferty należy przyjąć ilości podane w załączniku nr. 5 – Zamówienie podstawowe szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wykonanie zadania pn. "Zakup i dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadań prowadzonych przez LIDER USŁUG KOMUNALNYCH SAMORZADOWYCH spółkę Sp. z o.o.” - LUKS/1/17 Wyjaśnienia Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że podstawą do kalkulacji oferty należy przyjąć ilości podane w załączniku nr. 5 – Zamówienie podstawowe szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewidział w przedmiotowym postępowaniu prawo opcji. Zgodnie z SIWZ, w załączniku nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający określił maksymalną ilość przedmiotu zamówienia, która obejmuje cały asortyment szczegółowo tam wymieniany dla każdej części zamówienia, jednocześnie wskazując, minimalny zakres przedmiotu zamówienia, który Wykonawca jest zobowiązany zrealizować („zamówienie podstawowe”) oraz zamówienia objęte prawem opcji. Innymi słowy, materiały budowlane określone jako „zamówienie podstawowe” to materiały budowlane, które Zamawiający na pewno nabędzie, natomiast zakres objęty prawem opcji, może zostać nabyty,  natomiast Zamawiający nie ma takiego prawnego obowiązku. Zamawiający zamieścił ponadto w dniu 16 lutego 2017 r. poprawiony załącznik nr 5 do SIWZ.

Zobacz więcej

SIWZ oraz załączniki do zamówienia LUKS/1/17

  2017-01-26 14:39:16   Admin

Szanowni Państwo, niniejszym informuję, że 16-02-2017 zostały zmienione załaczniki nr 5 od pozycji 6 do pozycji 17 ! Proszę pobrać i zapoznać się z ich treścią.   Materiały do pobrania: 1. SIWZ:SIWZ___LUKS-1-17 2. załącznik nr 1:Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy 3. załącznik nr 2:Załącznik nr 2 do SIWZ JEDZ 4. załącznik nr 3:Załącznik nr 3 do SIWZ Grupa kapitałowa 5. załącznik nr 4:Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy Załaczniki po zmianie, opublikowane 16-02-2017 r. załącznik nr 5 (poz. od 6 do 17) poniżej ---> (czytaj dalej) 6. Zał_5_zam_podst_ogólne_1 7. Zał_5_opcja_ogólne_1 8. Zał_5_zam_podst_betony_2 9. Zał_5_opcja_betony_2 10. Zał_5_zam_podst_mat_drogowe_3 11. Zał_5_opcja_mat_drogowe_3 12. Zał_5_zam_podst_kruszywo_4 13. Zał_5_opcja_kruszywo_4 14. Zał_5_zam_podst_asfalty_5 15. Zał_5_opcja_asfalty_5 16. Zał_5_zam_podst_kd_6 17. Zał_5_opcja_kd_6

Zobacz więcej

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Copyright © 2018-2024 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>