ARCHIWUM POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

Ogłoszenie o zamówieniu LUKS/1/17

  2017-01-26 14:26:09   Admin

Treść ogłoszenia do pobrania:Ogłoszenie o zamówieniu (opublikowane)

Zobacz więcej

Ogłoszenie o przetargu LUKS/1/17

  2017-01-20 15:41:43   Admin

Środa Wielkopolska 20 stycznia 2017 r.

Treść całego ogłoszenia do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

 LANGUAGE:

PL

CATEGORY:

ORIG

FORM:

F02

VERSION:

R2.0.9.S01

SENDER:

ENOTICES

CUSTOMER:

ECAS_nosucmac

NO_DOC_EXT:

2017-009533

SOFTWARE VERSION:

9.4.0

ORGANISATION:

ENOTICES

COUNTRY:

EU

PHONE:

/

E-mail:

maciej.osuch@luks-sroda.pl

NOTIFICATION TECHNICAL:

YES

NOTIFICATION PUBLICATION:

YES

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

  •  

Nazwa i adresy

Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o. o.786-00-07-442ul. Wiosny Ludów 3Środa Wielkopolska63-000PolskaOsoba do kontaktów: Maciej Osuch Tel.: +48 608623738E-mail: maciej.osuch@luks-sroda.pl Kod NUTS: PL418

Adresy internetowe:

Główny adres: www.luks-sroda.pl

Adres profilu nabywcy: www.luks-sroda.pl

  •  

Wspólne zamówienie

  •  

Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://luks-sroda.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

  •  

Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

  •  

Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

  •  

Wielkość lub zakres zamówienia

  •  

Nazwa:

Dostawa materiałów budowlanych na rzecz spółki Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp.”

Numer referencyjny: LUKS/1/17

  •  

Główny kod CPV

44114100

  •  

Rodzaj zamówienia

Dostawy

  •  

Krótki opis:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych, określona następująco we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

Zobacz więcej

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Copyright © 2018-2023 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>