ARCHIWUM POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

Ogłoszenie o zamówieniu LUKS/1/17

  2017-01-26 14:26:09   Admin

Treść ogłoszenia do pobrania:Ogłoszenie o zamówieniu (opublikowane)

Zobacz więcej

Ogłoszenie o przetargu LUKS/1/17

  2017-01-20 15:41:43   Admin

Środa Wielkopolska 20 stycznia 2017 r. Treść całego ogłoszenia do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu      LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nosucmac NO_DOC_EXT: 2017-009533 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: maciej.osuch@luks-sroda.pl NOTIFICATION TECHNICAL: YES NOTIFICATION PUBLICATION: YES Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca   Nazwa i adresy Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o. o.786-00-07-442ul. Wiosny Ludów 3Środa Wielkopolska63-000PolskaOsoba do kontaktów: Maciej Osuch Tel.: +48 608623738E-mail: maciej.osuch@luks-sroda.pl Kod NUTS: PL418 Adresy internetowe: Główny adres: www.luks-sroda.pl Adres profilu nabywcy: www.luks-sroda.pl   Wspólne zamówienie   Komunikacja Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://luks-sroda.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej   Rodzaj instytucji zamawiającej Podmiot prawa publicznego   Główny przedmiot działalności Ogólne usługi publiczne Sekcja II: Przedmiot   Wielkość lub zakres zamówienia   Nazwa: Dostawa materiałów budowlanych na rzecz spółki Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp.” Numer referencyjny: LUKS/1/17   Główny kod CPV 44114100   Rodzaj zamówienia Dostawy   Krótki opis: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych, określona następująco we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

Zobacz więcej

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Copyright © 2018-2024 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>