ARCHIWUM POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

LUKS/3/2018 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  2018-06-01 18:34:46   Admin

Ogłoszenie nr 566825-N-2018 z dnia 2018-06-01 r. 

Lider Usług Komunalno - Samorządowych Sp. z o.o.: "Leasing operacyjny koparko-ładowarki”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

 

 

Materiały do pobrania:

SIWZ

Załącznik-nr-1-formularz-ofertowy

Załącznik-nr-2-Oświadczenie-wykonawcy

Załącznik-nr-3-Grupa-kapitałowa

Załącznik nr 4 do SIWZ

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Lider Usług Komunalno - Samorządowych Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 63096575800000, ul. Wiosny Ludów  3 , 63-000   Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 854 068, , e-mail sekretariat@luks-sroda.pl,
Adres strony internetowej (URL): http://luks-sroda.pl/ 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
www.luks-sroda.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://luks-sroda.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
pisemnie 
Adres: 
Lider Usług Komunalno – Samorządowych Sp. z o.o.; ul. Wiosny Ludów 3, 63 – 000 Środa Wielkopolska


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Leasing operacyjny koparko-ładowarki” 
Numer referencyjny: LUKS/3/2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa w formie leasingu operacyjnego koparko - ładowarki 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):66114000-2 Usługi leasingu finansowego 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Stan koparki: używana lub nowa 2) Rodzaj koparki: kołowa - wszystkie koła równej wielkości 24 cale 3) Masa koparki: do 8 t 4) Moc silnika: do 100 kW 5) Przebieg: do 5.500 Mth 6) Rok produkcji maksymalnie 2013 r. 7) Wyposażenie: a) przednia łyżka – szeroka na 240 cm z widłami do załadunku palet zamontowanymi na stałe, b) tylna łyżka kopiąca – szeroka na 60 cm, c) tylna łyżka skarpowa – szeroka na 120 cm, d) szybkozłącza, e) komplet wyjść hydraulicznych do instalacji młota udarowego itp., 8) Przeznaczenie: a) wykopy i prace ziemne, b) prace załadunkowe, 9) Maszyna w 100% sprawna i gotowa do pracy 10) Termin dostawy: maksymalnie 7 dni 

II.5) Główny kod CPV: 66114000-2 
Dodatkowe kody CPV: 


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

PLN 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:  36   lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SIWZ). 2. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (załącznik nr 3 do SIWZ).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 2. pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Czas dostawy sprzętu

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: 1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 2) dopuszczalna jest zmiana numeru rachunku bankowego wykonawcy, podanego w umowie, w przypadku zmiany rachunku bankowego wykonawcy, na który następować ma zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia, 3) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego, 4) wystąpiła konieczność zmiany personelu Wykonawcy, zamawiającego oraz numerów kontaktowych wymienionych w umowie, 5) Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Jeżeli zaktualizuje się którakolwiek z podstaw do zmiany wynagrodzenia, o której mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację zmiany wysokości swojego wynagrodzenia, opartą o przesłanki wymienione w lit. a-c. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień w zakresie odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji, w tym w szczególności wyjaśnień, których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, w jaki sposób zmiany przepisów, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wpłynęły na koszt wykonania zamówienia. Ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia będzie poprzedzona badaniem dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę i będzie następowała w oparciu o aneks do umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-06-08, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Materiały do pobrania:

SIWZ

Załącznik-nr-1-formularz-ofertowy

Załącznik-nr-2-Oświadczenie-wykonawcy

Załącznik-nr-3-Grupa-kapitałowa

Załącznik nr 4 do SIWZ

 

Zobacz więcej

I przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż nieruchomości położonych w Środzie Wielkopolskiej

  2018-04-27 16:23:01   Admin

SPÓŁKA LIDER USŁUG KOMUNALNO-SAMORZĄDOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Wiosny Ludów 3, 63-000 Środa Wielkopolska

ogłasza:

I przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż

nieruchomości położonych w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ulic Kilińskiego i Kozierowskiego

dz.nr ewid. 1330, 1362/1, 1362/2, 1332/3, 1332/4

PO1D/00029750/3, PO1D/00029850/4

 

Regulamin do pobrania:

REGULAMIN I przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Środzie Wielkopolskiej

 

 

 1. Przedmiotem przetargu są stanowiące własność spółki Lider Usług Komunalno-Samorządowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nieruchomości o łącznej powierzchni 0,6528 ha położone w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ulic Kilińskiego i Kozierowskiego, nr ewid. działek 1330, 1362/1 i 1362/2 (obręb Środa Wielkopolska, nr obrębu 0004) dla których Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1D/00029750/3 oraz nr ewid. 1332/3 i 1332/4 (obręb Środa Wielkopolska, nr obrębu 0004) dla których Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1D/00029850/4.

Nieruchomość objęta księgą wieczystą PO1D/00029750/3 jest zabudowana. Na nieruchomości znajdują się:

- parterowy budynek socjalno–warsztatowy o powierzchni zabudowy 528,00 m2,

- parterowy budynek garażowy o powierzchni zabudowy 204,00 m2,

- parterowy budynek socjalno–biurowy o powierzchni zabudowy 266,00 m2

        z wydzieloną częścią mieszkalną w której znajdują się dwa zamieszkałe lokale mieszkalne, 

- parterowy budynek kotłowni o powierzchni zabudowy 36,0 m2,

- parterowy budynek gospodarczy o powierzchni 23,0 m2,

- parterowy budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 31,0 m2

Przedmiotowe nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej od ul. Kilińskiego oraz od ul. Kozierowskiego w Środzie Wielkopolskiej.

 1. Cena wywoławcza za nieruchomości wynosi netto: 1.718.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemnaście tysięcy złotych 00/100). Do wskazanej kwoty doliczyć należy podatek VAT w stawce 23% jeżeli będzie to wynikać z obowiązujących przepisów prawa.
 2. W dziale IV księgi wieczystej nr PO1D/00029750/3 wpisana została następująca hipoteka:

3. hipoteka umowna łączna do wysokości 1.606.849,32 zł, zabezpieczająca kapitał pożyczki, odsetki, koszty postępowania egzekucyjnego i inne świadczenia uboczne od pożyczki na rzecz wierzyciela hipotecznego.

4.       W dziale III księgi wieczystej nr PO1D/00029750/3 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe – bezpłatna służebność drogi koniecznej, polegająca na prawie swobodnego przejazdu i przechodu przez działkę: 1362/1 objętą niniejszą księgą wieczystą od drogi publicznej do działki nr 1332/2 oraz polegająca na prawie przeprowadzania przez tę działkę sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, gazowej i telekomunikacyjnej bądź wszelkich innych mediów oraz na swobodnym dostępie i dojeździe do tych sieci w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwatorskich, remontowych czy modernizacji, z ograniczeniem wykonywania do działki oznaczonej nr 1362/1 (jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt dwa przez jeden) obszaru 0,0038 ha na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 1332/2 objętą księgą wieczystą nr PO1D/00029850/4.

5.      W dziale IV księgi wieczystej nr PO1D/00029850/4 wpisana została następująca hipoteka:

hipoteka umowna łączna do wysokości 1.606.849,32 zł, zabezpieczająca kapitał pożyczki, odsetki, koszty postępowania egzekucyjnego i inne świadczenia uboczne od pożyczki na rzecz wierzyciela hipotecznego.

6.     W dziale I-Sp. księgi wieczystej PO1D/00029850/4 wpisane jest uprawnienie wynikające z prawa

        ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej – bezpłatne uprawnienie polegające na prawie

        swobodnego przejazdu i przechodu przez działkę: 1362/1 objętą księgą wieczystą PO1D/00029750/3 od

         drogi publicznej do działki nr 1332/2 oraz polegające na prawie przeprowadzenia przez tę działkę sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, gazowej i telekomunikacyjnej bądź wszelkich innych mediów oraz na swobodnym dostępie i dojeździe do tych sieci w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwatorskich, remontowych czy modernizacji, z ograniczeniem wykonywania do działki nr 1362/1 (jeden tysiąc sześćdziesiąt dwa przez jeden) obszaru 0,0038 ha na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 1332/2 objętą niniejszą księgą wieczystą.

7.       Oferent po podpisaniu aktu notarialnego przenoszącego własność przedmiotowej nieruchomości i zapłacie ceny, zobowiązuje się zawrzeć ze spółką Lider Usług-Komunalno - Samorządowych umowę użyczenia przedmiotowych nieruchomości, która obowiązywać będzie do dnia 30 czerwca 2021 r. Oferent do dnia 30 czerwca 2021 r. nie ograniczy spółce Lider Usług Komunalno – Samorządowych dostępu do nieruchomości.

 

8.         Na terenie nieruchomości znajdują się dwa zamieszkałe przez lokatorów lokale mieszkalne.           

 

9.       Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które wynosi : 42.950,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100), co stanowi 2,5% ceny wywoławczej.

 

10.     Wadium należy wnieść na konto spółki Lider Usług Komunalno-Samorządowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: 45109014180000000041014775 z zaznaczeniem celu wpłaty - „I przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Środzie Wielkopolskiej, kw nr PO1D/00029750/3, PO1D/00029850/4 ”

 

11.     Wadium należy wnieść w terminie do dnia: 04.05.2018 r.

 

12.     Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia.

 

 

13.       Oferty pisemne w zaklejonych kopertach należy składać w biurze spółki Lider Usług Komunalno-Samorządowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Wiosny Ludów 3 ; 63-000 Środa Wielkopolska), w terminie do dnia 04.05.2018 roku do godz. 10:00.

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
 2. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie:
 • umowy spółki cywilnej (w przypadku takiej formy prowadzenia działalności),
 • odpis z właściwego rejestru albo wydruku z właściwego rejestru mającego moc dokumentu urzędowego (w przypadku oferenta będącego osobą prawną bądź osobowych spółek prawa handlowego),
 1. promesę wydania przez Ministra Spraw Wewnętrznych zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca (jeżeli jest wymagana),
 2. datę sporządzenia oferty,
 3. oświadczenie, że oferent zapoznał się Regulaminem przetargu i przyjmuje bez zastrzeżeń jego postanowienia,
 4. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu i nie wnosi do niej żadnych uwag,
 5. oferowaną cenę,
 6. dołączony dowód wpłacenia wadium.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem postępowania. Regulamin jest udostępniony w biurze spółki Lider Usług Komunalno-Samorządowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Wiosny Ludów 3; 63-000 Środa Wielkopolska), w terminie do 04.05.2018 roku do godz. 10:00 oraz na stronie internetowej spółki Lider Usług Komunalno-Samorządowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: www.luks-sroda.pl

 

Informacje o przetargu i jego warunkach są udzielane: sprawy formalno-prawne – tel. 61 842 00 43 – Kancelaria Radcy Prawnego Szymon Muszyński Radca Prawny, sprawy techniczne – tel. 502-588-999 – Jarosław Płociński - Spółka Lider Usług Komunalno-Samorządowych spółka z ograniczoną.

Spółka Lider Usług Komunalno-Samorządowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia bez podania przyczyn.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 04 maja 2018 roku przy ul. Wiosny Ludów 3, 63-000 Środa Wielkopolska, biuro spółki Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. o godz. 10:15

Zobacz więcej

LUKS/1/2018 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2018-03-30 13:23:43   Admin

LUKS/1/2018

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

zawiadomienie do pobrania:

LUKS_1_2018__Zawiadomienie o wyborze najlepszej oferty

Zobacz więcej

LUKS/1/2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  2018-03-26 18:56:39   Admin

Środa Wielkopolska, dnia 26 marca 2018 r.

Postępowanie LUKS/1/2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. "Zakup i dostawa tłucznia granitowego do realizacji zadań prowadzonych przez spółkę LIDER USŁUG KOMUNALNYCH SAMORZĄDOWYCH  Sp. z o.o.”

 

Nr postępowania: LUKS/1/2018 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o.

z siedzibą w Środzie Wlkp.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

http://luks-sroda.pl

tel. 61 285 40 68, fax. 61 285 23 19

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym składam informacje z otwarcia ofert:

 • Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

kwotę brutto: 233 085,00 zł brutto (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące osiemdziesiąt pięć złotych 00/100)

 

 • Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

KAS-BUD Beton i Kruszywa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba oraz adres siedziby:

ul. Rtm. W. Pileckiego 10,63-000 Środa Wielkopolska

 

Oferta nr 2:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Sebastian Stadnik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SEBASTIAN STADNIK SPG POLSKA TRUCK

Adres miejsca wykonywania działalności:

Mieczków 24A, 55-311 Kostomłoty

 

 • Cena, Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego

Oferta nr 1:

Cena ryczałtowa zaoferowana za wykonanie zamówienia podstawowego:

186,00 zł netto (słownie: sto osiemdziesiąt sześć złotych 00/100)

plus podatek VAT: 42,78 zł (słownie: czterdzieści dwa złote 78/100)

kwota brutto: 228,78 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem złotych 78/100)

 

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji:

155.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

Plus podatek VAT: 35.650,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100)

Kwota brutto: 190.650,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100)

 

Cena jednej tony (w zakresie zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji):

1) Tłucznia granitowego 0-4 mm:

62,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt dwa złote 00/100)

Plus podatek VAT: 14,26 zł (słownie: czternaście złotych 26/100)

Kwota brutto: 76,26 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć złotych 26/100)

2) Tłucznia granitowego 0-31,5 mm:

62,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt dwa złote 00/100)

Plus podatek VAT: 14,26 zł (słownie: czternaście złotych 26/100)

Kwota brutto: 76,26 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć złotych 26/100)

3) Tłucznia granitowego 31,5-63mm:

62,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt dwa złote 00/100)

Plus podatek VAT: 14,26 zł (słownie: czternaście złotych 26/100)

Kwota brutto: 76,26 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć złotych 26/100)

 

Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego: 12 godz.

 

Oferta nr 2:

Cena ryczałtowa zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego:

188,90 zł netto (słownie: sto osiemdziesiąt osiem złotych 90/100 netto)

plus podatek VAT: 43,45 zł (słownie: czterdzieści trzy złote 45/100)

Kwota brutto: 232,35 zł (słownie: dwieście trzydzieści dwa złote 35/100)

 

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji:

155.550,00 zł netto (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100)

plus podatek VAT: 35.776,50 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 50/100)

Kwota brutto: 191.326,50 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych 50/100)

 

Cena jednej tony (w zakresie zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji):

1) Tłucznia granitowego 0-4 mm:

59,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100)

plus podatek VAT: 13,57 zł (słownie: trzynaście złotych 57/100)

kwota brutto: 72,57 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa złote 57/100)

2) Tłucznia granitowego 0-31,5 mm:

61,90 zł netto (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych 90/100)

plus podatek VAT: 14,24 zł (słownie: czternaście złotych 24/100)

Kwota brutto: 76,14 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć złotych 14/100)

3) Tłucznia granitowego 31,5-63mm

68,00 zł netto (sześćdziesiąt osiem złotych 00/100)

Plus podatek VAT: 15,64 zł (słownie: piętnaście złotych 64/100)

Kwota brutto: 83,64 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy złote 64/100)

 

Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego: 24 godz.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Zobacz więcej

LUKS/1/2018 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

  2018-03-15 13:42:45   Admin

Ogłoszenie nr 531949-N-2018 z dnia 2018-03-15 r. 

Lider Usług Komunalno - Samorządowych Sp. z o.o.: "Zakup i dostawa tłucznia granitowego do realizacji zadań prowadzonych przez spółkę LIDER USŁUG KOMUNALNYCH SAMORZADOWYCH Sp. z o.o.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Lider Usług Komunalno - Samorządowych Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 63096575800000, ul. ul. Wiosny Ludów  3 , 63000   Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 854 068, e-mail uslugikomunalne@op.pl, faks612 852 319. 
Adres strony internetowej (URL): http://luks-sroda.pl/ 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://luks-sroda.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://luks-sroda.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Adres: 
Lider Usług Komunalno – Samorządowych Sp. z o.o., ul. Wiosny Ludów 3, 63 – 000 Środa Wielkopolska


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Zakup i dostawa tłucznia granitowego do realizacji zadań prowadzonych przez spółkę LIDER USŁUG KOMUNALNYCH SAMORZADOWYCH Sp. z o.o.” 
Numer referencyjny: LUKS/1/2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa tłucznia granitowego do realizacji zadań prowadzonych przez spółkę LIDER USŁUG KOMUNALNYCH SAMORZADOWYCH Sp. z o.o. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 44111000-1 (materiały budowlane) Dodatkowe kody CPV: 14212320-9 (granit kruszony) 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Dostawa obejmuje sukcesywne dostarczenie i wyładunek wymienionych materiałów budowlanych w ilości, terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie powiatu średzkiego, a w szczególności: a) dostawę materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, b) dostawę pojazdem umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów na terenie budowy (teren powiatu Środa Wielkopolska). 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. 3.3. Zamawiający korzystając z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych określił maksymalną ilość przedmiotu zamówienia, która wskazana została w załączniku nr 4 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” i obejmuje cały asortyment szczegółowo tam wymieniany, jednocześnie wskazuje, korzystając z prawa opcji, minimalny zakres przedmiotu zamówienia, który Wykonawca jest zobowiązany zrealizować („zamówienie podstawowe”) oraz zamówienia objęte prawem opcji. 3.4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania dostaw wszystkich materiałów budowlanych określonych w załączniku nr 4 do SIWZ. 3.5. Skorzystanie z prawa opcji odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy, na 2 dni przed dniem, w którym zamówienie objęte prawem opcji ma zostać zrealizowane, oraz określeniem wielkości tego zamówienia, objętego prawem opcji. 3.6. Ilości minimalne, których realizacje Zamawiający przewiduje w całości (zamówienie podstawowe) określone zostały w załączniku nr 4.1 do SIWZ oraz ilości maksymalne stanowiące górną granice potrzeb zamawiającego (prawo opcji) określone zostały w załączniku nr 4.2 do SIWZ. 3.7. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. 

II.5) Główny kod CPV: 44111000-1 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

14212320-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

PLN 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 300 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SIWZ). 2. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (załącznik nr 3 do SIWZ).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 2. pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena

80,00

Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: 1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 2) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego, 3) wystąpiła konieczność zmiany personelu wykonawcy, zamawiającego oraz numerów kontaktowych wymienionych w umowie, 4) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia, 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-03-23, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Materiały do pobrania:

Ogłoszenie nr 531949

SIWZ - Dostawa tłucznia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy z art. 25a ust. 1 dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 - Grupa kapitałowa

Zał_4_1_zam_podst_kruszywo

Zał_4_2_opcja_kruszywo

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Zobacz więcej

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Copyright © 2018-2021 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>