ARCHIWUM POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

LUKS/10/2017 cz. 4 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2018-03-12 10:36:56   Admin

Środa Wlkp., 09 marca 2018 r.

Postępowanie nr LUKS/10/2017

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów budowlanych na rzecz spółki Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp.” – część IV

 

Nr postępowania: LUKS/10/2017 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o.

z siedzibą w Środzie Wlkp.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

http://luks-sroda.pl

tel. 61 285 40 68, fax. 61 285 23 19

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że

 

 • Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

 

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

KAS-BUD Beton i Kruszywa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba i adres siedziby:

Środa Wielkopolska, ul. Rtm. W. Pileckiego 10, 63-000 Środa Wielkopolska

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: Cena, Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego

 

Cena ryczałtowa zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego wynosi:

Kwota netto: 521,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia jeden złotych 00/100)

Kwota brutto: 640,83 zł (słownie: sześćset czterdzieści złotych 83/100)

W tym podatek VAT w wysokości 23%, to jest w kwocie 119,83 zł (słownie: sto dziewiętnaście złotych 83/100)

 

Cena ryczałtowa, zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji:

Kwota netto: 391.500,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100)

Kwota brutto: 481.545,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych 00/100)

W tym podatek VAT w wysokości 23%, to jest w kwocie 90.045,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy czterdzieści pięć złotych 00/100)

 

Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego: 24 h

 

 

W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 90 punktów

W kryterium Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego Wykonawca otrzymał 10 punktów

Łączna punktacja: 100 punktów x 3 członków komisji przetargowej = 300 punktów

 

 

 • Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

KAS-BUD Beton i Kruszywa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba i adres siedziby:

Środa Wielkopolska, ul. Rtm. W. Pileckiego 10, 63-000 Środa Wielkopolska

 

 • Zamawiający przedstawia nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty
  w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert,
  z wyszczególnieniem przyznanej ofertom punktacji według kryteriów oceny oraz punktację łączną.

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

KAS-BUD Beton i Kruszywa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba i adres siedziby:

Środa Wielkopolska, ul. Rtm. W. Pileckiego 10, 63-000 Środa Wielkopolska

 

W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 90 punktów

W kryterium Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego Wykonawca otrzymał 10 punktów

Łączna punktacja: 100 punktów x 3 członków komisji przetargowej = 300 punktów

 

 

 

 • Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 • Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 • Informacja o unieważnieniu postępowania:

Zamawiający nie unieważnił postępowania.

 

Zobacz więcej

LUKS/10/2017 cz. 2 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2018-03-12 10:34:54   Admin

Środa Wlkp., 09 marca 2018 r.

Postępowanie nr LUKS/10/2017

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów budowlanych na rzecz spółki Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp.” – część II

 

Nr postępowania: LUKS/10/2017 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o.

z siedzibą w Środzie Wlkp.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

http://luks-sroda.pl

tel. 61 285 40 68, fax. 61 285 23 19

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że

 

 • Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

 

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

KAS-BUD Beton i Kruszywa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba i adres siedziby:

Środa Wielkopolska, ul. Rtm. W. Pileckiego 10, 63-000 Środa Wielkopolska

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: Cena, Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego

 

Cena ryczałtowa zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego wynosi:

Kwota netto: 2.782,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote 00/100)

Kwota brutto: 3.421,86 zł (słownie: trzy tysiące czterysta dwadzieścia jeden złotych 86/100)

W tym podatek VAT w wysokości 23%, to jest w kwocie: 639,86 zł (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć złotych 86/100)

 

Cena ryczałtowa, zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji:

Kwota netto: 575.150,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100)

Kwota brutto: 707.434,50 zł (słownie: siedemset siedem tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote 50/100)

W tym podatek VAT w wysokości 23%, to jest w kwocie: 132.284,50 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery złote 50/100)

 

 

Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego: 24 h

 

W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 90 punktów

W kryterium Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego Wykonawca otrzymał 10 punktów

Łączna punktacja: 100 punktów x 3 członków komisji przetargowej = 300 punktów

 

 

 • Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

KAS-BUD Beton i Kruszywa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba i adres siedziby:

Środa Wielkopolska, ul. Rtm. W. Pileckiego 10, 63-000 Środa Wielkopolska

 

 • Zamawiający przedstawia nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty
  w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert,
  z wyszczególnieniem przyznanej ofertom punktacji według kryteriów oceny oraz punktację łączną.

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

KAS-BUD Beton i Kruszywa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba i adres siedziby:

Środa Wielkopolska, ul. Rtm. W. Pileckiego 10, 63-000 Środa Wielkopolska

 

W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 90 punktów

W kryterium Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego Wykonawca otrzymał 10 punktów

Łączna punktacja: 100 punktów x 3 członków komisji przetargowej = 300 punktów

 

 

 • Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 • Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 • Informacja o unieważnieniu postępowania:

Zamawiający nie unieważnił postępowania.

 

Zobacz więcej

LUKS/10/2017 cz. 1 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2018-03-12 10:33:07   Admin

Środa Wlkp., 12 marca 2018 r.

Postępowanie nr LUKS/10/2017

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów budowlanych na rzecz spółki Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp.” – część I

 

Nr postępowania: LUKS/10/2017 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o.

z siedzibą w Środzie Wlkp.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

http://luks-sroda.pl

tel. 61 285 40 68, fax. 61 285 23 19

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że

 

 • Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

 

Oferta nr 1:

Imię i Nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy:

Jacek Kasperski prowadzący działalność gospodarcza pod firmą Jacek Kasperski Firma Handlowo – Usługowa KAS-BUD

Adres wykonywania działalności:

ul. R. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wielkopolska

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: Cena, Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego

 

Cena ryczałtowa zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego wynosi:

Kwota netto: 7.057,77 zł netto (słownie: siedem tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych 77/100)

Kwota brutto: 8.562,72 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote 72/100)

W tym podatek VAT w wysokości 23%, to jest w kwocie: 1.486,69 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 69/100)

Podatek VAT w wysokości 8%, to jest w kwocie 18,26 zł (słownie: osiemnaście złotych 26/100)

Podatek VAT w wysokości 0.0% (odwrotne obciążenie), to jest w kwocie 0,00 zł (słownie: zero złotych 00/100)

 

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji wynosi:

Kwota netto: 1.239.797,45 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 45/100)

Kwota brutto: 1.484.429,79 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 79/100)

W tym podatek VAT w wysokości 23 %, to jest w kwocie 243.700,86 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset złotych 86/100)

Podatek VAT w wysokości 8%, to jest w kwocie 931,48 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści jeden złotych 48/100)

Podatek VAT w wysokości 0.0% (odwrotne obciążenie), to jest w kwocie 0,00 zł (słownie: zero złotych 00/100)

 

Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego: 24 h

 

W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 90 punktów

W kryterium Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego Wykonawca otrzymał 10 punktów

Łączna punktacja: 100 punktów x 3 członków komisji przetargowej = 300 punktów

 

 

 • Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1:

Imię i Nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy:

Jacek Kasperski prowadzący działalność gospodarcza pod firmą Jacek Kasperski Firma Handlowo – Usługowa KAS-BUS

Adres wykonywania działalności:

ul. R. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wielkopolska

 

 • Zamawiający przedstawia nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty
  w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert,
  z wyszczególnieniem przyznanej ofertom punktacji według kryteriów oceny oraz punktację łączną.

Oferta nr 1:

Imię i Nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy:

Jacek Kasperski prowadzący działalność gospodarcza pod firmą Jacek Kasperski Firma Handlowo – Usługowa KAS-BUS

Adres wykonywania działalności:

ul. R. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wielkopolska

 

W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 90 punktów

W kryterium Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego Wykonawca otrzymał 10 punktów

Łączna punktacja: 100 punktów x 3 członków komisji przetargowej = 300 punktów

 

 

 • Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 • Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 • Informacja o unieważnieniu postępowania:

Zamawiający nie unieważnił postępowania.

 

Zobacz więcej

LUKS/10/2017 część 5 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  2018-02-01 16:08:22   Admin

Środa Wlkp., dnia 01 lutego 2018 r.

Postępowanie nr LUKS/10/2017

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów budowlanych na rzecz spółki Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp.” – część V

 

Nr postępowania: LUKS/10/2017 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o.

z siedzibą w Środzie Wlkp.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

http://luks-sroda.pl

tel. 61 285 40 68, fax. 61 285 23 19

 

jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne i faktyczne

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do godziny 10:00 dnia 26 stycznia 2018 roku nie wpłynęła żadna oferta.

Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

Zobacz więcej

LUKS/10/2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT część 1,2,3 i 4

  2018-01-29 21:54:08   Admin

Środa Wielkopolska, dnia 29 stycznia 2018 r.

Postępowanie LUKS/10/2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Dostawa materiałów budowlanych na rzecz spółki Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp.” – część I

 

Nr postępowania: LUKS/10/2017 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o.

z siedzibą w Środzie Wlkp.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

http://luks-sroda.pl

tel. 61 285 40 68, fax. 61 285 23 19

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym składam informacje z otwarcia ofert:

 • Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

kwotę brutto: 9.225,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 00/100)

 

 • Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1:

Imię i Nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy:

Jacek Kasperski prowadzący działalność gospodarcza pod firmą Jacek Kasperski Firma Handlowo – Usługowa KAS-BUS

Adres wykonywania działalności:

ul. R. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wielkopolska

 

 • Cena, Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego

Oferta nr 1:

Cena ryczałtowa zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego wynosi:

Kwota netto: 7.057,77 zł netto (słownie: siedem tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych 77/100)

Kwota brutto: 8.562,72 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote 72/100)

W tym podatek VAT w wysokości 23%, to jest w kwocie: 1.486,69 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 69/100)

Podatek VAT w wysokości 8%, to jest w kwocie 18,26 zł (słownie: osiemnaście złotych 26/100)

Podatek VAT w wysokości 0.0% (odwrotne obciążenie), to jest w kwocie 0,00 zł (słownie: zero złotych 00/100)

 

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji wynosi:

Kwota netto: 1.239.797,45 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 45/100)

Kwota brutto: 1.484.429,79 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 79/100)

W tym podatek VAT w wysokości 23 %, to jest w kwocie 243.700,86 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset złotych 86/100)

Podatek VAT w wysokości 8%, to jest w kwocie 931,48 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści jeden złotych 48/100)

Podatek VAT w wysokości 0.0% (odwrotne obciążenie), to jest w kwocie 0,00 zł (słownie: zero złotych 00/100)

 

Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego: 24 h

 

********************************************************************************************************

 

Środa Wielkopolska, dnia 29 stycznia 2018 r.

Postępowanie LUKS/10/2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Dostawa materiałów budowlanych na rzecz spółki Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp.” – część II

 

Nr postępowania: LUKS/10/2017 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o.

z siedzibą w Środzie Wlkp.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

http://luks-sroda.pl

tel. 61 285 40 68, fax. 61 285 23 19

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym składam informacje z otwarcia ofert:

 • Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

kwotę brutto: 3.690,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)

 

 • Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

KAS-BUD Beton i Kruszywa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba i adres siedziby:

Środa Wielkopolska, ul. Rtm. W. Pileckiego 10, 63-000 Środa Wielkopolska

 

 • Cena, Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego

Oferta nr 1:

Cena ryczałtowa zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego wynosi:

Kwota netto: 2.782,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote 00/100)

Kwota brutto: 3.421,86 zł (słownie: trzy tysiące czterysta dwadzieścia jeden złotych 86/100)

W tym podatek VAT w wysokości 23%, to jest w kwocie: 639,86 zł (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć złotych 86/100)

 

Cena ryczałtowa, zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji:

Kwota netto: 575.150,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100)

Kwota brutto: 707.434,50 zł (słownie: siedemset siedem tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote 50/100)

W tym podatek VAT w wysokości 23%, to jest w kwocie: 132.284,50 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery złote 50/100)

 

Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego: 24 h

 

********************************************************************************************************

 

Środa Wielkopolska, dnia 29 stycznia 2018 r.

Postępowanie LUKS/10/2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Dostawa materiałów budowlanych na rzecz spółki Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp.” – część III

 

Nr postępowania: LUKS/10/2017 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o.

z siedzibą w Środzie Wlkp.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

http://luks-sroda.pl

tel. 61 285 40 68, fax. 61 285 23 19

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym składam informacje z otwarcia ofert:

 • Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

kwotę brutto: 307,50 zł (słownie: trzysta siedem złotych 50/100)

 

 • Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1:

Imię i Nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy:

Jacek Kasperski prowadzący działalność gospodarcza pod firmą Jacek Kasperski Firma Handlowo – Usługowa KAS-BUS

Adres wykonywania działalności:

ul. R. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wielkopolska

 

 • Cena, Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego

Oferta nr 1:

Cena ryczałtowa zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego wynosi:

Kwota netto: 202,10 zł (słownie: dwieście dwa złote 10/100)

Kwota brutto: 248,58 zł (słownie: dwieście czterdzieści osiem złotych 58/100)

W tym podatek VAT w wysokości 23%, to jest w kwocie 46,48 zł (słownie: czterdzieści sześć złotych 48/100)

 

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji wynosi:

Kwota netto: 1.306.210,00 zł (słownie: jeden milion trzysta sześć tysięcy dwieście dziesięć złotych 00/100)

Kwota brutto: 1.606.638,30 zł (słownie: jeden milion sześćset sześć tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych 30/100)

W tym podatek VAT w wysokości 23% to jest w kwocie: 300.428,30 zł (słownie: trzysta tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych 30/100)


Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego: 24 h

 

******************************************************************************************************************

 

Środa Wielkopolska, dnia 29 stycznia 2018 r.

Postępowanie LUKS/10/2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Dostawa materiałów budowlanych na rzecz spółki Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp.” – część IV

 

Nr postępowania: LUKS/10/2017 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o.

z siedzibą w Środzie Wlkp.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

http://luks-sroda.pl

tel. 61 285 40 68, fax. 61 285 23 19

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym składam informacje z otwarcia ofert:

 • Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

kwotę brutto: 676,50 zł  (słownie: sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 50/100)

 

 • Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

KAS-BUD Beton i Kruszywa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba i adres siedziby:

Środa Wielkopolska, ul. Rtm. W. Pileckiego 10, 63-000 Środa Wielkopolska

 

 • Cena, Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego

Oferta nr 1:

Cena ryczałtowa zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego wynosi:

Kwota netto: 521,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia jeden złotych 00/100)

Kwota brutto: 640,83 zł (słownie: sześćset czterdzieści złotych 83/100)

W tym podatek VAT w wysokości 23%, to jest w kwocie 119,83 zł (słownie: sto dziewiętnaście złotych 83/100)

 

Cena ryczałtowa, zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji:

Kwota netto: 391.500,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100)

Kwota brutto: 481.545,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych 00/100)

W tym podatek VAT w wysokości 23%, to jest w kwocie 90.045,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy czterdzieści pięć złotych 00/100)

 

Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego: 24 h

 

 

.

 

 

 

 

.

 

 

 

.

 

 

 

Zobacz więcej

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Copyright © 2018-2021 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>