LUKS/1/2019 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  Data dodania: 2019-02-28 10:44:22   Admin

Środa Wielkopolska, dnia 28 lutego 2019 r.

Postępowanie LUKS/01/2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. "Zakup i dostawa materiałów na budowę placów, parkingów i dróg dojazdowych na terenie nowej bazy w Kijewie”

 

Nr postępowania: LUKS/01/2019 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o.

z siedzibą w Środzie Wlkp.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

http://luks-sroda.pl

tel. 61 285 40 68, fax. 61 285 23 19

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym składam informacje z otwarcia ofert:

  • Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

kwotę brutto: 495.949,17 zł brutto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 17/100)

 

  • Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

KAS-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Siedziba oraz adres siedziby:

Środa Wielkopolska, ul. R. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wielkopolska

 

  • Cena, Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego

Oferta nr 1:

Zamówienie podstawowe:

538,30 zł netto (słownie: pięćset trzydzieści osiem złotych 30/100)

plus podatek VAT: 123,81 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy złote 81/100)

kwota brutto: 662,11 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa złote 11/100)

 

Zamówienie – prawo opcji:

398.310,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziesięć złotych 00/100)

plus podatek VAT: 91.611,30 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset jedenaście złotych 30/100)

kwota brutto: 489.921,30 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 30/100)

 

Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego: 24 godziny

 

 

 

 

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Copyright © 2018-2020 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>