LUKS/01/2019 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Data dodania: 2019-03-01 14:53:11   Admin

Środa Wlkp., 01.03.2019 r.

Postępowanie nr LUKS/01/2019

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zakup i dostawa materiałów na budowę placów, parkingów i dróg dojazdowych na terenie nowej bazy w Kijewie”

 

Nr postępowania: LUKS/01/2019 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o.

z siedzibą w Środzie Wlkp.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

http://luks-sroda.pl

tel. 61 285 40 68, fax. 61 285 23 19

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że

 

  • Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

 

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

KAS-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Siedziba oraz adres siedziby:

Środa Wielkopolska, ul. R. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wielkopolska

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: Cena, Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego

 

Zamówienie podstawowe:

538,30 zł netto (słownie: pięćset trzydzieści osiem złotych 30/100)

plus podatek VAT: 123,81 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy złote 81/100)

kwota brutto: 662,11 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa złote 11/100)

 

Zamówienie – prawo opcji:

398.310,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziesięć złotych 00/100)

plus podatek VAT: 91.611,30 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset jedenaście złotych 30/100)

kwota brutto: 489.921,30 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 30/100)

 

Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego: 24 godziny

 

 

W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 60 punktów

W kryterium Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego Wykonawca otrzymał 20 punktów

Łączna punktacja: 80 x 3 członków komisji przetargowej =  240 punktów

 

  • Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

KAS-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Siedziba oraz adres siedziby:

Środa Wielkopolska, ul. R. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wielkopolska

 

 

  • Zamawiający przedstawia nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty
    w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert,
    z wyszczególnieniem przyznanej ofertom punktacji według kryteriów oceny oraz punktację łączną.

 

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

KAS-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Siedziba oraz adres siedziby:

Środa Wielkopolska, ul. R. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wielkopolska

 

W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 60 punktów

W kryterium Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego Wykonawca otrzymał 20 punktów

Łączna punktacja: 80 x 3 członków komisji przetargowej =  240 punktów

 

 

  • Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

  • Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

  • Informacja o unieważnieniu postępowania:

Zamawiający nie unieważnił postępowania.

 

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Copyright © 2018-2022 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>