LUKS/04/2019 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Data dodania: 2019-05-14 12:58:21   Admin

Środa Wlkp., 14.05.2019 r.

Postępowanie nr LUKS/04/2019

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Leasing operacyjny wraz z dostawą samochodu specjalnego typu karawan pogrzebowy”

 

Nr postępowania: LUKS/04/2019 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o.

z siedzibą w Środzie Wlkp.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

http://luks-sroda.pl

tel. 61 285 40 68, fax. 61 285 23 19

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że

 

  • Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

 

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (Lider)

Bemo Motors Sp. z o.o. (Partner)

Siedziba oraz adres siedziby:

Wrocław, Plac Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław (Lider)

Poznań, ul. Mogileńska 50, 61-044 Poznań (Partner)

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: Cena, Czas dostawy samochodu

 

Cena netto dostawy samochodu specjalnego typu karawan pogrzebowy: 110.500,00 zł netto

plus podatek VAT 23%

Cena brutto dostawy samochodu specjalnego typu karawan pogrzebowy: 135.915,00 zł

Wartość wykupu przedmiotu zamówienia 1% ceny:

1.105,00 zł netto

Podatek VAT 23%

Kwota 1.359,15  zł brutto

Rata leasingowa:

2.170,48 zł netto

Plus podatek VAT 23%

Kwota 2.669,69 zł brutto

Całkowita wartość zamówienia:

129.163,32 zł netto

Podatek VAT 23%

Kwota 158.870,88 zł brutto

 

Czas dostawy samochodu: powyżej 151 dni kalendarzowych.

 

W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 60 punktów

W kryterium Czas dostawy samochodu Wykonawca otrzymał 0 punktów

Łączna punktacja: 60 x 3 członków komisji przetargowej =  180 punktów

 

  • Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (Lider)

Bemo Motors Sp. z o.o. (Partner)

Siedziba oraz adres siedziby:

Wrocław, Plac Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław (Lider)

Poznań, ul. Mogileńska 50, 61-044 Poznań (Partner)

 

 

  • Zamawiający przedstawia nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty
    w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert,
    z wyszczególnieniem przyznanej ofertom punktacji według kryteriów oceny oraz punktację łączną.

 

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (Lider)

Bemo Motors Sp. z o.o. (Partner)

Siedziba oraz adres siedziby:

Wrocław, Plac Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław (Lider)

Poznań, ul. Mogileńska 50, 61-044 Poznań (Partner)

 

W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 60 punktów

W kryterium Czas dostawy samochodu Wykonawca otrzymał 0 punktów

Łączna punktacja: 60 x 3 członków komisji przetargowej =  180 punktów

 

 

  • Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

  • Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

  • Informacja o unieważnieniu postępowania:

Zamawiający nie unieważnił postępowania.

 

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Copyright © 2018-2020 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>