LUKS/03/2019 - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Data dodania: 2019-05-24 11:36:35   Admin

Ogłoszenie nr 540102657-N-2019 z dnia 24-05-2019 r.

Środa Wielkopolska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 551716-N-2019 
Data: 23/05/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lider Usług Komunalno - Samorządowych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 63096575800000, ul. Wiosny Ludów  3, 63-000  Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 854 068, e-mail sekretariat@luks-sroda.pl, faks -. 
Adres strony internetowej (url): www.luks-sroda.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: Załącznik I - informacje dotyczące ofert częściowych 
Punkt: Część nr 3 punkt 5) 
W ogłoszeniu jest: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego 0,00 
W ogłoszeniu powinno być: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego 40,00 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: Załącznik I - informacje dotyczące ofert częściowych 
Punkt: Część nr 5 punkt 1) 
W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Dostawa obejmuje sukcesywne dostarczenie i wyładunek wymienionych materiałów budowlanych dla każdej części zamówienia w ilości, terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie powiatu średzkiego, a w szczególności: Dla części V: a) dostawę materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – część IV. b) dostawę pojazdem umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów na terenie budowy (teren powiatu średzkiego). 2. Zamawiający korzystając z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy, określił maksymalną ilość przedmiotu zamówienia, która wskazana została w: dla części V – w załączniku „Załącznik_5_5_opcja_asfalty” 3. Ilości minimalne, których realizacje Zamawiający przewiduje w całości (zamówienie podstawowe) określone zostały w załącznikach: dla części V – w załączniku „Zaącznik_5_5_zamówienie_podstawowe_asfalty” 
W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Dostawa obejmuje sukcesywne dostarczenie i wyładunek wymienionych materiałów budowlanych dla każdej części zamówienia w ilości, terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie powiatu średzkiego, a w szczególności: Dla części V: a) dostawę materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – część V. b) dostawę pojazdem umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów na terenie budowy (teren powiatu średzkiego). 2. Zamawiający korzystając z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy, określił maksymalną ilość przedmiotu zamówienia, która wskazana została w: dla części V – w załączniku „Załącznik_5_5_opcja_asfalty” 3. Ilości minimalne, których realizacje Zamawiający przewiduje w całości (zamówienie podstawowe) określone zostały w załącznikach: dla części V – w załączniku „Zaącznik_5_5_zamówienie_podstawowe_asfalty” 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: Załącznik I - informacje dotyczące ofert częściowych 
Punkt: Część nr 5 punkt 5) 
W ogłoszeniu jest: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego 60,00 
W ogłoszeniu powinno być: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego 40,00 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: II.4) 
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadań prowadzonych przez spółkę Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 44111000-1 (materiały budowlane) Dodatkowe kody CPV: 44114100-3 (gotowa mieszanka betonowa) 44113800-3 (materiały do układania nawierzchni drogowych) 44113810-6 (materiały wykończeniowe nawierzchni) 44113100-6 (materiały chodnikowe) 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Dostawa obejmuje sukcesywne dostarczenie i wyładunek wymienionych materiałów budowlanych dla każdej części zamówienia w ilości, terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie powiatu średzkiego, a w szczególności: 3.1.1. Dla części I: a) dostawę materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – część I. b) dostawę pojazdem umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów na terenie budowy (teren gminy Środa Wielkopolska). 3.1.2. Dla części II: a) dostawę materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – część II. b) dostawę pojazdem umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów na terenie budowy (teren powiatu średzkiego). 3.1.3. Dla części III: a) dostawę materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – część III. b) dostawę pojazdem umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów na terenie budowy (teren powiatu średzkiego). 3.1.4. Dla części IV: a) dostawę materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – część IV. b) dostawę pojazdem umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów na terenie budowy (teren powiatu średzkiego). 3.1.5. Dla części V: a) dostawę materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – część IV. b) dostawę pojazdem umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów na terenie budowy (teren powiatu średzkiego). 3.2. Zamawiający korzystając z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy, określił maksymalną ilość przedmiotu zamówienia, która wskazana została w: 3.2.1. dla części I - w załączniku „Załącznik_5_1_opcja_ogólne” 3.2.2. dla części II – w załączniku „Załącznik_5_2_opcja_betony” 3.2.3. dla części III – w załączniku „Załącznik_5_3_opcja_materiały_drogowe” 3.2.4. dla części IV – w załączniku „Załącznik_5_4_opcja_kruszywo” 3.2.5. dla części V – w załączniku „Załącznik_5_5_opcja_asfalty” obejmuje cały asortyment szczegółowo tam wymieniany dla każdej części zamówienia, jednocześnie wskazuje, korzystając z prawa opcji, minimalny zakres przedmiotu zamówienia, który Wykonawca jest zobowiązany zrealizować („zamówienie podstawowe”) oraz zamówienia objęte prawem opcji. 3.3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania dostaw materiałów budowlanych określonych w załączniku nr 5 – część I – V do SIWZ. 3.4. Skorzystanie z prawa opcji odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy, na 2 dni przed dniem, w którym zamówienie objęte prawem opcji ma zostać zrealizowane, oraz określeniem wielkości tego zamówienia, objętego prawem opcji. 3.5. Ilości minimalne, których realizacje Zamawiający przewiduje w całości (zamówienie podstawowe) określone zostały w załącznikach: dla części I - w załączniku „Załącznik_5_1_zamówienie-podstawowe_ogólne” dla części II – w załączniku „Załącznik_5_2_zamówienie_podstawowe_betony” dla części III – w załączniku „Załącznik_5_3_zamówienie-podstawowe_materiały_drogowe” dla części IV – w załączniku „Załącznik_5_4_zamówienie_podstawowe_kruszywo” dla części V – w załączniku „Zaącznik_5_5_zamówienie_podstawowe_asfalty” ilości maksymalne stanowiące górną granice potrzeb zamawiającego (prawo opcji) określone zostały w załącznikach: dla części I - w załączniku „Załącznik_5_1_opcja_ogólne” dla części II – w załączniku „Załącznik_5_2_opcja_betony” dla części III – w załączniku „Załącznik_5_3_opcja_materiały_drogowe” dla części IV – w załączniku „Załącznik_5_4_opcja_kruszywo” dla części V – w załączniku „Załącznik_5_5_opcja_asfalty” 3.6. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. 4. Wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, w takim przypadku w/w wskazania traktować należy jako podane przykładowo, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Wykonawca może złożyć oferty na wszystkie części zamówienia lub na wybraną jego część. Stosownie do art. 36aa ust.4 ustawy Pzp Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy. 6. Umowa zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą lub wybranymi wykonawcami w przypadku wyboru różnych Wykonawców na poszczególne części zamówienia. 7. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o ofercie należy przez to rozumieć ofertę oddzielnie dla każdej części zamówienia o której mowa w Dziale III SIWZ. 4. Wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, w takim przypadku w/w wskazania traktować należy jako podane przykładowo, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadań prowadzonych przez spółkę Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 44111000-1 (materiały budowlane) Dodatkowe kody CPV: 44114100-3 (gotowa mieszanka betonowa) 44113800-3 (materiały do układania nawierzchni drogowych) 44113810-6 (materiały wykończeniowe nawierzchni) 44113100-6 (materiały chodnikowe) 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Dostawa obejmuje sukcesywne dostarczenie i wyładunek wymienionych materiałów budowlanych dla każdej części zamówienia w ilości, terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie powiatu średzkiego, a w szczególności: 3.1.1. Dla części I: a) dostawę materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – część I. b) dostawę pojazdem umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów na terenie budowy (teren gminy Środa Wielkopolska). 3.1.2. Dla części II: a) dostawę materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – część II. b) dostawę pojazdem umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów na terenie budowy (teren powiatu średzkiego). 3.1.3. Dla części III: a) dostawę materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – część III. b) dostawę pojazdem umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów na terenie budowy (teren powiatu średzkiego). 3.1.4. Dla części IV: a) dostawę materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – część IV. b) dostawę pojazdem umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów na terenie budowy (teren powiatu średzkiego). 3.1.5. Dla części V: a) dostawę materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – część V. b) dostawę pojazdem umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów na terenie budowy (teren powiatu średzkiego). 3.2. Zamawiający korzystając z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy, określił maksymalną ilość przedmiotu zamówienia, która wskazana została w: 3.2.1. dla części I - w załączniku „Załącznik_5_1_opcja_ogólne” 3.2.2. dla części II – w załączniku „Załącznik_5_2_opcja_betony” 3.2.3. dla części III – w załączniku „Załącznik_5_3_opcja_materiały_drogowe” 3.2.4. dla części IV – w załączniku „Załącznik_5_4_opcja_kruszywo” 3.2.5. dla części V – w załączniku „Załącznik_5_5_opcja_asfalty” obejmuje cały asortyment szczegółowo tam wymieniany dla każdej części zamówienia, jednocześnie wskazuje, korzystając z prawa opcji, minimalny zakres przedmiotu zamówienia, który Wykonawca jest zobowiązany zrealizować („zamówienie podstawowe”) oraz zamówienia objęte prawem opcji. 3.3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania dostaw materiałów budowlanych określonych w załączniku nr 5 – część I – V do SIWZ. 3.4. Skorzystanie z prawa opcji odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy, na 2 dni przed dniem, w którym zamówienie objęte prawem opcji ma zostać zrealizowane, oraz określeniem wielkości tego zamówienia, objętego prawem opcji. 3.5. Ilości minimalne, których realizacje Zamawiający przewiduje w całości (zamówienie podstawowe) określone zostały w załącznikach: dla części I - w załączniku „Załącznik_5_1_zamówienie-podstawowe_ogólne” dla części II – w załączniku „Załącznik_5_2_zamówienie_podstawowe_betony” dla części III – w załączniku „Załącznik_5_3_zamówienie-podstawowe_materiały_drogowe” dla części IV – w załączniku „Załącznik_5_4_zamówienie_podstawowe_kruszywo” dla części V – w załączniku „Zaącznik_5_5_zamówienie_podstawowe_asfalty” ilości maksymalne stanowiące górną granice potrzeb zamawiającego (prawo opcji) określone zostały w załącznikach: dla części I - w załączniku „Załącznik_5_1_opcja_ogólne” dla części II – w załączniku „Załącznik_5_2_opcja_betony” dla części III – w załączniku „Załącznik_5_3_opcja_materiały_drogowe” dla części IV – w załączniku „Załącznik_5_4_opcja_kruszywo” dla części V – w załączniku „Załącznik_5_5_opcja_asfalty” 3.6. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. 4. Wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, w takim przypadku w/w wskazania traktować należy jako podane przykładowo, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Wykonawca może złożyć oferty na wszystkie części zamówienia lub na wybraną jego część. Stosownie do art. 36aa ust.4 ustawy Pzp Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy. 6. Umowa zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą lub wybranymi wykonawcami w przypadku wyboru różnych Wykonawców na poszczególne części zamówienia. 7. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o ofercie należy przez to rozumieć ofertę oddzielnie dla każdej części zamówienia o której mowa w Dziale III SIWZ. 4. Wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, w takim przypadku w/w wskazania traktować należy jako podane przykładowo, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

Materiał do pobrania:

Modyfikacja 24052019

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Copyright © 2018-2020 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>