LUKS/03/2018 - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Data dodania: 2018-06-04 19:37:21   Admin

Ogłoszenie nr 500124403-N-2018 z dnia 04-06-2018 r.

Środa Wielkopolska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 566825-N-2018 
Data: 01/06/2018 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lider Usług Komunalno - Samorządowych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 63096575800000, ul. Wiosny Ludów  3, 63-000   Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 854 068, e-mail sekretariat@luks-sroda.pl, faks -. 
Adres strony internetowej (url): www.luks-sroda.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: II.4) 
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa w formie leasingu operacyjnego koparko - ładowarki 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):66114000-2 Usługi leasingu finansowego 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Stan koparki: używana lub nowa 2) Rodzaj koparki: kołowa - wszystkie koła równej wielkości 24 cale 3) Masa koparki: do 8 t 4) Moc silnika: do 100 kW 5) Przebieg: do 5.500 Mth 6) Rok produkcji maksymalnie 2013 r. 7) Wyposażenie: a) przednia łyżka – szeroka na 240 cm z widłami do załadunku palet zamontowanymi na stałe, b) tylna łyżka kopiąca – szeroka na 60 cm, c) tylna łyżka skarpowa – szeroka na 120 cm, d) szybkozłącza, e) komplet wyjść hydraulicznych do instalacji młota udarowego itp., 8) Przeznaczenie: a) wykopy i prace ziemne, b) prace załadunkowe, 9) Maszyna w 100% sprawna i gotowa do pracy 10) Termin dostawy: maksymalnie 7 dni 
W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa w formie leasingu operacyjnego koparko - ładowarki 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):66114000-2 Usługi leasingu finansowego 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Stan koparki: używana lub nowa 2) Rodzaj koparki: kołowa - wszystkie koła równej wielkości 24 cale 3) Maksymalna masa robocza koparko-ładowarki: do 8,5 t 4) Moc silnika: do 100 kW 5) Przebieg: do 5.500 Mth 6) Rok produkcji maksymalnie 2013 r. 7) Wyposażenie: a) przednia łyżka – szeroka na 240 cm z widłami do załadunku palet zamontowanymi na stałe, b) tylna łyżka kopiąca – szeroka na 60 cm, c) tylna łyżka skarpowa – szeroka na 120 cm, d) szybkozłącza, e) komplet wyjść hydraulicznych do instalacji młota udarowego itp., 8) Przeznaczenie: a) wykopy i prace ziemne, b) prace załadunkowe, 9) Maszyna w 100% sprawna i gotowa do pracy 10) Termin dostawy: maksymalnie 7 dni 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: IV.6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-08, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-11, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski 

Materiały do pobrania:

Zmiana treści SIWZ 04.06.2018

SIWZ 04.06.2018

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Lider Usług
Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o.
ul. Wiosny Ludów 3
63-000 Środa Wielkopolska
NIP: 786-00-07-442

POZOSTAŁE

OBSŁUGA STRONY

Copyright © 2018-2020 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>