Deklaracja dostępności luks-sroda.pl

Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej luks-sroda.pl

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Osuch.
 • E-mail: sekretariat@luks-sroda.pl
 • Telefon: 61 285 40 68

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu
 • Adres: ul. Nad Strugą 8, 63-000 Środa Wielkopolska
 • E-mail: sekretariat@luks-sroda.pl
 • Telefon: 61 285 40 68

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: ul. Wiosny Ludów 3, Środa Wielkopolska.

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Wiosny Ludów. Wejście do budynku nie jest przystosowane do osób niepełnosprawnych. W budynku nie znajduje się winda. W budynku nie znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille'a. Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku nie można wejść z psem przewodnikiem. W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących.

Adres: ul. Nad Strugą 8, Środa Wielkopolska

Przed wejściem do budynku nie znajdują się schody Budynek jest piętrowy, nie został jednak wyposażony w windę, przez co dla osób niepełnosprawnych dostępny jest parter budynku. Przed budynkiem znajduje się parking, jednak nie posiada wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem. W budynku nie znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille'a, ani żadne pętle indukcyjne. W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących.

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Copyright © 2018-2023 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>