LUKS/3/2018 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Data dodania: 2018-06-13 05:51:41   Admin

Środa Wlkp., 13.06.2018 r.

Postępowanie nr LUKS/3/2018

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Leasing operacyjny koparko-ładowarki”               

 

Nr postępowania: LUKS/3/2018 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Zawiadomienie do pobrania:   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o.

z siedzibą w Środzie Wlkp.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

http://luks-sroda.pl

tel. 61 285 40 68, fax. 61 285 23 19

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że

 

  • Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

 

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Europejski Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna (Lider)

ZAMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Partner)

Siedziba i adres siedziby:

Wrocław, Pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław (Lider)

Środa Wielkopolska, ul. Brodowska 32, 63-000 Środa Wielkopolska

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: Cena, Czas dostawy sprzętu

 

Cena ryczałtowa zaoferowana za wykonanie zamówienia:

Cena netto dostawy koparko – ładowarki:

230.800,00 zł netto

podatek VAT 23%

cena brutto: 283.884,00 zł brutto;

Rata leasingowa styczeń i luty: 1.000,00 zł netto

podatek VAT 23%

kwota 1.230,00 zł brutto;

Rata leasingowa pozostałe miesiące: 4.708,35 zł netto

podatek VAT 23%

kwota 5.791,27 zł brutto;

Wartość wykupu przedmiotu zamówienia 1% ceny:

2.308,00 zł netto

podatek VAT 23%

kwota 2.838,84 zł brutto;

Całkowita wartość zamówienia:

248.710,15 zł netto

podatek VAT 23%

kwota 305.913,48 zł brutto;

 

Czas dostawy koparko – ładowarki: 2 dni.

 

 

W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 60 punktów

W kryterium Czas dostawy sprzętu Wykonawca otrzymał 40 punktów

Łączna punktacja: 100 punktów x 3 członków komisji przetargowej = 300 punktów

 

 

  • Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Europejski Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna (Lider)

ZAMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Partner)

Siedziba i adres siedziby:

Wrocław, Pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław (Lider)

Środa Wielkopolska, ul. Brodowska 32, 63-000 Środa Wielkopolska

 

 

  • Zamawiający przedstawia nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty
    w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert,
    z wyszczególnieniem przyznanej ofertom punktacji według kryteriów oceny oraz punktację łączną.

 

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Europejski Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna (Lider)

ZAMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Partner)

Siedziba i adres siedziby:

Wrocław, Pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław (Lider)

Środa Wielkopolska, ul. Brodowska 32, 63-000 Środa Wielkopolska

 

W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 60 punktów

W kryterium Czas dostawy sprzętu Wykonawca otrzymał 40 punktów

Łączna punktacja: 100 punktów x 3 członków komisji przetargowej = 300 punktów

 

 

  • Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

  • Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

  • Informacja o unieważnieniu postępowania:

Zamawiający nie unieważnił postępowania.

 

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Lider Usług
Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o.
ul. Wiosny Ludów 3
63-000 Środa Wielkopolska
NIP: 786-00-07-442

POZOSTAŁE

OBSŁUGA STRONY

Copyright © 2018-2020 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>