LISTA POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

LUKS/03/2019 - Informacja z otwarcia ofert

  2019-06-03 12:53:17   Admin

Zobacz więcej

LUKS/03/2019 - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  2019-05-24 11:36:35   Admin

Ogłoszenie nr 540102657-N-2019 z dnia 24-05-2019 r.

Środa Wielkopolska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 551716-N-2019 
Data: 23/05/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lider Usług Komunalno - Samorządowych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 63096575800000, ul. Wiosny Ludów  3, 63-000  Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 854 068, e-mail sekretariat@luks-sroda.pl, faks -. 
Adres strony internetowej (url): www.luks-sroda.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: Załącznik I - informacje dotyczące ofert częściowych 
Punkt: Część nr 3 punkt 5) 
W ogłoszeniu jest: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego 0,00 
W ogłoszeniu powinno być: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego 40,00 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: Załącznik I - informacje dotyczące ofert częściowych 
Punkt: Część nr 5 punkt 1) 
W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Dostawa obejmuje sukcesywne dostarczenie i wyładunek wymienionych materiałów budowlanych dla każdej części zamówienia w ilości, terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie powiatu średzkiego, a w szczególności: Dla części V: a) dostawę materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – część IV. b) dostawę pojazdem umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów na terenie budowy (teren powiatu średzkiego). 2. Zamawiający korzystając z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy, określił maksymalną ilość przedmiotu zamówienia, która wskazana została w: dla części V – w załączniku „Załącznik_5_5_opcja_asfalty” 3. Ilości minimalne, których realizacje Zamawiający przewiduje w całości (zamówienie podstawowe) określone zostały w załącznikach: dla części V – w załączniku „Zaącznik_5_5_zamówienie_podstawowe_asfalty” 
W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Dostawa obejmuje sukcesywne dostarczenie i wyładunek wymienionych materiałów budowlanych dla każdej części zamówienia w ilości, terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie powiatu średzkiego, a w szczególności: Dla części V: a) dostawę materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – część V. b) dostawę pojazdem umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów na terenie budowy (teren powiatu średzkiego). 2. Zamawiający korzystając z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy, określił maksymalną ilość przedmiotu zamówienia, która wskazana została w: dla części V – w załączniku „Załącznik_5_5_opcja_asfalty” 3. Ilości minimalne, których realizacje Zamawiający przewiduje w całości (zamówienie podstawowe) określone zostały w załącznikach: dla części V – w załączniku „Zaącznik_5_5_zamówienie_podstawowe_asfalty” 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: Załącznik I - informacje dotyczące ofert częściowych 
Punkt: Część nr 5 punkt 5) 
W ogłoszeniu jest: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego 60,00 
W ogłoszeniu powinno być: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego 40,00 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: II.4) 
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadań prowadzonych przez spółkę Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 44111000-1 (materiały budowlane) Dodatkowe kody CPV: 44114100-3 (gotowa mieszanka betonowa) 44113800-3 (materiały do układania nawierzchni drogowych) 44113810-6 (materiały wykończeniowe nawierzchni) 44113100-6 (materiały chodnikowe) 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Dostawa obejmuje sukcesywne dostarczenie i wyładunek wymienionych materiałów budowlanych dla każdej części zamówienia w ilości, terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie powiatu średzkiego, a w szczególności: 3.1.1. Dla części I: a) dostawę materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – część I. b) dostawę pojazdem umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów na terenie budowy (teren gminy Środa Wielkopolska). 3.1.2. Dla części II: a) dostawę materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – część II. b) dostawę pojazdem umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów na terenie budowy (teren powiatu średzkiego). 3.1.3. Dla części III: a) dostawę materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – część III. b) dostawę pojazdem umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów na terenie budowy (teren powiatu średzkiego). 3.1.4. Dla części IV: a) dostawę materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – część IV. b) dostawę pojazdem umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów na terenie budowy (teren powiatu średzkiego). 3.1.5. Dla części V: a) dostawę materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – część IV. b) dostawę pojazdem umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów na terenie budowy (teren powiatu średzkiego). 3.2. Zamawiający korzystając z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy, określił maksymalną ilość przedmiotu zamówienia, która wskazana została w: 3.2.1. dla części I - w załączniku „Załącznik_5_1_opcja_ogólne” 3.2.2. dla części II – w załączniku „Załącznik_5_2_opcja_betony” 3.2.3. dla części III – w załączniku „Załącznik_5_3_opcja_materiały_drogowe” 3.2.4. dla części IV – w załączniku „Załącznik_5_4_opcja_kruszywo” 3.2.5. dla części V – w załączniku „Załącznik_5_5_opcja_asfalty” obejmuje cały asortyment szczegółowo tam wymieniany dla każdej części zamówienia, jednocześnie wskazuje, korzystając z prawa opcji, minimalny zakres przedmiotu zamówienia, który Wykonawca jest zobowiązany zrealizować („zamówienie podstawowe”) oraz zamówienia objęte prawem opcji. 3.3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania dostaw materiałów budowlanych określonych w załączniku nr 5 – część I – V do SIWZ. 3.4. Skorzystanie z prawa opcji odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy, na 2 dni przed dniem, w którym zamówienie objęte prawem opcji ma zostać zrealizowane, oraz określeniem wielkości tego zamówienia, objętego prawem opcji. 3.5. Ilości minimalne, których realizacje Zamawiający przewiduje w całości (zamówienie podstawowe) określone zostały w załącznikach: dla części I - w załączniku „Załącznik_5_1_zamówienie-podstawowe_ogólne” dla części II – w załączniku „Załącznik_5_2_zamówienie_podstawowe_betony” dla części III – w załączniku „Załącznik_5_3_zamówienie-podstawowe_materiały_drogowe” dla części IV – w załączniku „Załącznik_5_4_zamówienie_podstawowe_kruszywo” dla części V – w załączniku „Zaącznik_5_5_zamówienie_podstawowe_asfalty” ilości maksymalne stanowiące górną granice potrzeb zamawiającego (prawo opcji) określone zostały w załącznikach: dla części I - w załączniku „Załącznik_5_1_opcja_ogólne” dla części II – w załączniku „Załącznik_5_2_opcja_betony” dla części III – w załączniku „Załącznik_5_3_opcja_materiały_drogowe” dla części IV – w załączniku „Załącznik_5_4_opcja_kruszywo” dla części V – w załączniku „Załącznik_5_5_opcja_asfalty” 3.6. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. 4. Wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, w takim przypadku w/w wskazania traktować należy jako podane przykładowo, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Wykonawca może złożyć oferty na wszystkie części zamówienia lub na wybraną jego część. Stosownie do art. 36aa ust.4 ustawy Pzp Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy. 6. Umowa zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą lub wybranymi wykonawcami w przypadku wyboru różnych Wykonawców na poszczególne części zamówienia. 7. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o ofercie należy przez to rozumieć ofertę oddzielnie dla każdej części zamówienia o której mowa w Dziale III SIWZ. 4. Wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, w takim przypadku w/w wskazania traktować należy jako podane przykładowo, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadań prowadzonych przez spółkę Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 44111000-1 (materiały budowlane) Dodatkowe kody CPV: 44114100-3 (gotowa mieszanka betonowa) 44113800-3 (materiały do układania nawierzchni drogowych) 44113810-6 (materiały wykończeniowe nawierzchni) 44113100-6 (materiały chodnikowe) 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Dostawa obejmuje sukcesywne dostarczenie i wyładunek wymienionych materiałów budowlanych dla każdej części zamówienia w ilości, terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie powiatu średzkiego, a w szczególności: 3.1.1. Dla części I: a) dostawę materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – część I. b) dostawę pojazdem umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów na terenie budowy (teren gminy Środa Wielkopolska). 3.1.2. Dla części II: a) dostawę materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – część II. b) dostawę pojazdem umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów na terenie budowy (teren powiatu średzkiego). 3.1.3. Dla części III: a) dostawę materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – część III. b) dostawę pojazdem umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów na terenie budowy (teren powiatu średzkiego). 3.1.4. Dla części IV: a) dostawę materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – część IV. b) dostawę pojazdem umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów na terenie budowy (teren powiatu średzkiego). 3.1.5. Dla części V: a) dostawę materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – część V. b) dostawę pojazdem umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów na terenie budowy (teren powiatu średzkiego). 3.2. Zamawiający korzystając z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy, określił maksymalną ilość przedmiotu zamówienia, która wskazana została w: 3.2.1. dla części I - w załączniku „Załącznik_5_1_opcja_ogólne” 3.2.2. dla części II – w załączniku „Załącznik_5_2_opcja_betony” 3.2.3. dla części III – w załączniku „Załącznik_5_3_opcja_materiały_drogowe” 3.2.4. dla części IV – w załączniku „Załącznik_5_4_opcja_kruszywo” 3.2.5. dla części V – w załączniku „Załącznik_5_5_opcja_asfalty” obejmuje cały asortyment szczegółowo tam wymieniany dla każdej części zamówienia, jednocześnie wskazuje, korzystając z prawa opcji, minimalny zakres przedmiotu zamówienia, który Wykonawca jest zobowiązany zrealizować („zamówienie podstawowe”) oraz zamówienia objęte prawem opcji. 3.3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania dostaw materiałów budowlanych określonych w załączniku nr 5 – część I – V do SIWZ. 3.4. Skorzystanie z prawa opcji odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy, na 2 dni przed dniem, w którym zamówienie objęte prawem opcji ma zostać zrealizowane, oraz określeniem wielkości tego zamówienia, objętego prawem opcji. 3.5. Ilości minimalne, których realizacje Zamawiający przewiduje w całości (zamówienie podstawowe) określone zostały w załącznikach: dla części I - w załączniku „Załącznik_5_1_zamówienie-podstawowe_ogólne” dla części II – w załączniku „Załącznik_5_2_zamówienie_podstawowe_betony” dla części III – w załączniku „Załącznik_5_3_zamówienie-podstawowe_materiały_drogowe” dla części IV – w załączniku „Załącznik_5_4_zamówienie_podstawowe_kruszywo” dla części V – w załączniku „Zaącznik_5_5_zamówienie_podstawowe_asfalty” ilości maksymalne stanowiące górną granice potrzeb zamawiającego (prawo opcji) określone zostały w załącznikach: dla części I - w załączniku „Załącznik_5_1_opcja_ogólne” dla części II – w załączniku „Załącznik_5_2_opcja_betony” dla części III – w załączniku „Załącznik_5_3_opcja_materiały_drogowe” dla części IV – w załączniku „Załącznik_5_4_opcja_kruszywo” dla części V – w załączniku „Załącznik_5_5_opcja_asfalty” 3.6. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. 4. Wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, w takim przypadku w/w wskazania traktować należy jako podane przykładowo, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Wykonawca może złożyć oferty na wszystkie części zamówienia lub na wybraną jego część. Stosownie do art. 36aa ust.4 ustawy Pzp Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy. 6. Umowa zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą lub wybranymi wykonawcami w przypadku wyboru różnych Wykonawców na poszczególne części zamówienia. 7. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o ofercie należy przez to rozumieć ofertę oddzielnie dla każdej części zamówienia o której mowa w Dziale III SIWZ. 4. Wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, w takim przypadku w/w wskazania traktować należy jako podane przykładowo, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

Materiał do pobrania:

Modyfikacja 24052019

Zobacz więcej

LUKS/03/2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  2019-05-23 15:27:12   Admin

Ogłoszenie nr 551716-N-2019 z dnia 2019-05-23 r. 

Lider Usług Komunalno - Samorządowych Sp. z o.o.: "Zakup i dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadań prowadzonych przez spółkę Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o."
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Lider Usług Komunalno - Samorządowych Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 63096575800000, ul. Wiosny Ludów  3 , 63-000  Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 854 068, , e-mail sekretariat@luks-sroda.pl, , faks -. 
Adres strony internetowej (URL): www.luks-sroda.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
www.luks-sroda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.luks-sroda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
Adres: 
Ofertę należy składać na adres Zamawiającego: Lider Usług Komunalno - Samorządowych, 63-000 Środa Wielkopolska, w biurze przy ul. Wiosny Ludów 3, (sekretariat I piętro)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Zakup i dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadań prowadzonych przez spółkę Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o." 
Numer referencyjny: LUKS/03/2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadań prowadzonych przez spółkę Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 44111000-1 (materiały budowlane) Dodatkowe kody CPV: 44114100-3 (gotowa mieszanka betonowa) 44113800-3 (materiały do układania nawierzchni drogowych) 44113810-6 (materiały wykończeniowe nawierzchni) 44113100-6 (materiały chodnikowe) 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Dostawa obejmuje sukcesywne dostarczenie i wyładunek wymienionych materiałów budowlanych dla każdej części zamówienia w ilości, terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie powiatu średzkiego, a w szczególności: 3.1.1. Dla części I: a) dostawę materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – część I. b) dostawę pojazdem umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów na terenie budowy (teren gminy Środa Wielkopolska). 3.1.2. Dla części II: a) dostawę materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – część II. b) dostawę pojazdem umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów na terenie budowy (teren powiatu średzkiego). 3.1.3. Dla części III: a) dostawę materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – część III. b) dostawę pojazdem umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów na terenie budowy (teren powiatu średzkiego). 3.1.4. Dla części IV: a) dostawę materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – część IV. b) dostawę pojazdem umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów na terenie budowy (teren powiatu średzkiego). 3.1.5. Dla części V: a) dostawę materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – część IV. b) dostawę pojazdem umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów na terenie budowy (teren powiatu średzkiego). 3.2. Zamawiający korzystając z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy, określił maksymalną ilość przedmiotu zamówienia, która wskazana została w: 3.2.1. dla części I - w załączniku „Załącznik_5_1_opcja_ogólne” 3.2.2. dla części II – w załączniku „Załącznik_5_2_opcja_betony” 3.2.3. dla części III – w załączniku „Załącznik_5_3_opcja_materiały_drogowe” 3.2.4. dla części IV – w załączniku „Załącznik_5_4_opcja_kruszywo” 3.2.5. dla części V – w załączniku „Załącznik_5_5_opcja_asfalty” obejmuje cały asortyment szczegółowo tam wymieniany dla każdej części zamówienia, jednocześnie wskazuje, korzystając z prawa opcji, minimalny zakres przedmiotu zamówienia, który Wykonawca jest zobowiązany zrealizować („zamówienie podstawowe”) oraz zamówienia objęte prawem opcji. 3.3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania dostaw materiałów budowlanych określonych w załączniku nr 5 – część I – V do SIWZ. 3.4. Skorzystanie z prawa opcji odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy, na 2 dni przed dniem, w którym zamówienie objęte prawem opcji ma zostać zrealizowane, oraz określeniem wielkości tego zamówienia, objętego prawem opcji. 3.5. Ilości minimalne, których realizacje Zamawiający przewiduje w całości (zamówienie podstawowe) określone zostały w załącznikach: dla części I - w załączniku „Załącznik_5_1_zamówienie-podstawowe_ogólne” dla części II – w załączniku „Załącznik_5_2_zamówienie_podstawowe_betony” dla części III – w załączniku „Załącznik_5_3_zamówienie-podstawowe_materiały_drogowe” dla części IV – w załączniku „Załącznik_5_4_zamówienie_podstawowe_kruszywo” dla części V – w załączniku „Zaącznik_5_5_zamówienie_podstawowe_asfalty” ilości maksymalne stanowiące górną granice potrzeb zamawiającego (prawo opcji) określone zostały w załącznikach: dla części I - w załączniku „Załącznik_5_1_opcja_ogólne” dla części II – w załączniku „Załącznik_5_2_opcja_betony” dla części III – w załączniku „Załącznik_5_3_opcja_materiały_drogowe” dla części IV – w załączniku „Załącznik_5_4_opcja_kruszywo” dla części V – w załączniku „Załącznik_5_5_opcja_asfalty” 3.6. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. 4. Wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, w takim przypadku w/w wskazania traktować należy jako podane przykładowo, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Wykonawca może złożyć oferty na wszystkie części zamówienia lub na wybraną jego część. Stosownie do art. 36aa ust.4 ustawy Pzp Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy. 6. Umowa zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą lub wybranymi wykonawcami w przypadku wyboru różnych Wykonawców na poszczególne części zamówienia. 7. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o ofercie należy przez to rozumieć ofertę oddzielnie dla każdej części zamówienia o której mowa w Dziale III SIWZ. 4. Wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, w takim przypadku w/w wskazania traktować należy jako podane przykładowo, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

II.5) Główny kod CPV: 44111000-1 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

44114100-3

44113800-3

44113810-6

44113100-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:  12   lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ). 2. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (załącznik nr 3 do SIWZ).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 2) pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów; 3) uzupełniony przez wykonawcę załącznik nr 5 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: 1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 2) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego, 3) wystąpiła konieczność zmiany personelu wykonawcy, zamawiającego oraz numerów kontaktowych wymienionych w umowie, 4) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-05-31, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lider Usług Komunalno – Samorządowych Sp. z o.o; - administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, kontakt pod numerem tel: 61 285 40 68; - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Zakup i dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadań prowadzonych przez spółkę Lider Usług Komunalno Samorządowych Sp. z o.o.” numer postępowania: LUKS/03/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp” oraz osoby zajmujące się przeprowadzaniem procedury przetargowej; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; - nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

"Zakup i dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadań prowadzonych przez spółkę Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o."

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Dostawa obejmuje sukcesywne dostarczenie i wyładunek wymienionych materiałów budowlanych dla każdej części zamówienia w ilości, terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie powiatu średzkiego, a w szczególności: 2. Dla części I: a) dostawę materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – część I. b) dostawę pojazdem umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów na terenie budowy (teren gminy Środa Wielkopolska). 3. Zamawiający korzystając z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy, określił maksymalną ilość przedmiotu zamówienia, która wskazana została w: dla części I - w załączniku „Załącznik_5_1_opcja_ogólne” 4. Ilości minimalne, których realizacje Zamawiający przewiduje w całości (zamówienie podstawowe) określone zostały w załącznikach: dla części I - w załączniku „Załącznik_5_1_zamówienie-podstawowe_ogólne” 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44111000-1, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

"Zakup i dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadań prowadzonych przez spółkę Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o."

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Dostawa obejmuje sukcesywne dostarczenie i wyładunek wymienionych materiałów budowlanych dla każdej części zamówienia w ilości, terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie powiatu średzkiego, a w szczególności: Dla części II: a) dostawę materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – część II. b) dostawę pojazdem umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów na terenie budowy (teren powiatu średzkiego). 2. Zamawiający korzystając z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy, określił maksymalną ilość przedmiotu zamówienia, która wskazana została w: dla części II – w załączniku „Załącznik_5_2_opcja_betony” 3. Ilości minimalne, których realizacje Zamawiający przewiduje w całości (zamówienie podstawowe) określone zostały w załącznikach: dla części II – w załączniku „Załącznik_5_2_zamówienie_podstawowe_betony” 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44111000-1, 44114100-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

"Zakup i dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadań prowadzonych przez spółkę Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o."

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Dostawa obejmuje sukcesywne dostarczenie i wyładunek wymienionych materiałów budowlanych dla każdej części zamówienia w ilości, terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie powiatu średzkiego, a w szczególności: Dla części III: a) dostawę materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – część III. b) dostawę pojazdem umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów na terenie budowy (teren powiatu średzkiego). 2. Zamawiający korzystając z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy, określił maksymalną ilość przedmiotu zamówienia, która wskazana została w: dla części III – w załączniku „Załącznik_5_3_opcja_materiały_drogowe” 3. Ilości minimalne, których realizacje Zamawiający przewiduje w całości (zamówienie podstawowe) określone zostały w załącznikach: dla części III – w załączniku „Załącznik_5_3_zamówienie-podstawowe_materiały_drogowe”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44111000-1, 44113100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego

0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

"Zakup i dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadań prowadzonych przez spółkę Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o."

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Dostawa obejmuje sukcesywne dostarczenie i wyładunek wymienionych materiałów budowlanych dla każdej części zamówienia w ilości, terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie powiatu średzkiego, a w szczególności: Dla części IV: a) dostawę materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – część IV. b) dostawę pojazdem umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów na terenie budowy (teren powiatu średzkiego). 2. Zamawiający korzystając z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy, określił maksymalną ilość przedmiotu zamówienia, która wskazana została w: dla części IV – w załączniku „Załącznik_5_4_opcja_kruszywo” 3. Ilości minimalne, których realizacje Zamawiający przewiduje w całości (zamówienie podstawowe) określone zostały w załącznikach: dla części IV – w załączniku „Załącznik_5_4_zamówienie_podstawowe_kruszywo” 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44111000-1, 44113800-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

5

Nazwa:

"Zakup i dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadań prowadzonych przez spółkę Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o."

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Dostawa obejmuje sukcesywne dostarczenie i wyładunek wymienionych materiałów budowlanych dla każdej części zamówienia w ilości, terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie powiatu średzkiego, a w szczególności: Dla części V: a) dostawę materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – część IV. b) dostawę pojazdem umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów na terenie budowy (teren powiatu średzkiego). 2. Zamawiający korzystając z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy, określił maksymalną ilość przedmiotu zamówienia, która wskazana została w: dla części V – w załączniku „Załącznik_5_5_opcja_asfalty” 3. Ilości minimalne, których realizacje Zamawiający przewiduje w całości (zamówienie podstawowe) określone zostały w załącznikach: dla części V – w załączniku „Zaącznik_5_5_zamówienie_podstawowe_asfalty” 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44111000-1, 44113810-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego

60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

Materiały do pobrania:

SIWZ - Dostawa materiałów budowlanych

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy z art. 25a ust. 1 dotyczące przeslanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 - Grupa kapitałowa

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 6 Klauzula-infromacyjna

Załącznik_5_1_opcja_ogólne

Załącznik_5_1_zamówienie_podstawowe_ogólne

Załącznik_5_2_opcja_betony

Załącznik_5_2_zamówienie_podstawowe_betony

Załącznik_5_3_opcja_materiały_drogowe

Załącznik_5_3_zamówienie_podstawowe_materiały_drogowe

Załącznik_5_4_opcja_kruszywo

Załącznik_5_4_zamówienie_podst_kruszywo

Załącznik_5_5_opcja_asfalty

Załącznik_5_5_zamówienie_podstawowe_asfalty

Zobacz więcej

LUKS/04/2019 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2019-05-14 12:58:21   Admin

Środa Wlkp., 14.05.2019 r.

Postępowanie nr LUKS/04/2019

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Leasing operacyjny wraz z dostawą samochodu specjalnego typu karawan pogrzebowy”

 

Nr postępowania: LUKS/04/2019 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o.

z siedzibą w Środzie Wlkp.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

http://luks-sroda.pl

tel. 61 285 40 68, fax. 61 285 23 19

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że

 

 • Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

 

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (Lider)

Bemo Motors Sp. z o.o. (Partner)

Siedziba oraz adres siedziby:

Wrocław, Plac Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław (Lider)

Poznań, ul. Mogileńska 50, 61-044 Poznań (Partner)

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: Cena, Czas dostawy samochodu

 

Cena netto dostawy samochodu specjalnego typu karawan pogrzebowy: 110.500,00 zł netto

plus podatek VAT 23%

Cena brutto dostawy samochodu specjalnego typu karawan pogrzebowy: 135.915,00 zł

Wartość wykupu przedmiotu zamówienia 1% ceny:

1.105,00 zł netto

Podatek VAT 23%

Kwota 1.359,15  zł brutto

Rata leasingowa:

2.170,48 zł netto

Plus podatek VAT 23%

Kwota 2.669,69 zł brutto

Całkowita wartość zamówienia:

129.163,32 zł netto

Podatek VAT 23%

Kwota 158.870,88 zł brutto

 

Czas dostawy samochodu: powyżej 151 dni kalendarzowych.

 

W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 60 punktów

W kryterium Czas dostawy samochodu Wykonawca otrzymał 0 punktów

Łączna punktacja: 60 x 3 członków komisji przetargowej =  180 punktów

 

 • Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (Lider)

Bemo Motors Sp. z o.o. (Partner)

Siedziba oraz adres siedziby:

Wrocław, Plac Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław (Lider)

Poznań, ul. Mogileńska 50, 61-044 Poznań (Partner)

 

 

 • Zamawiający przedstawia nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty
  w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert,
  z wyszczególnieniem przyznanej ofertom punktacji według kryteriów oceny oraz punktację łączną.

 

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (Lider)

Bemo Motors Sp. z o.o. (Partner)

Siedziba oraz adres siedziby:

Wrocław, Plac Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław (Lider)

Poznań, ul. Mogileńska 50, 61-044 Poznań (Partner)

 

W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 60 punktów

W kryterium Czas dostawy samochodu Wykonawca otrzymał 0 punktów

Łączna punktacja: 60 x 3 członków komisji przetargowej =  180 punktów

 

 

 • Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 • Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 • Informacja o unieważnieniu postępowania:

Zamawiający nie unieważnił postępowania.

 

Zobacz więcej

LUKS/04/2019 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  2019-04-30 12:04:44   Admin

Środa Wielkopolska, dnia 30 kwietnia 2019 r.

Postępowanie LUKS/04/2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. "Leasing operacyjny wraz z dostawą samochodu specjalnego typu karawan pogrzebowy”

 

Nr postępowania: LUKS/04/2019 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o.

z siedzibą w Środzie Wlkp.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

http://luks-sroda.pl

tel. 61 285 40 68, fax. 61 285 23 19

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym składam informacje z otwarcia ofert:

 • Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

kwotę brutto: 159,900,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100)

 

 • Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (Lider)

Bemo Motors Sp. z o.o. (Partner)

Siedziba oraz adres siedziby:

Wrocław, Plac Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław (Lider)

Poznań, ul. Mogileńska 50, 61-044 Poznań (Partner)

 

 • Cena brutto, Czas dostawy samochodu

Oferta nr 1:

Cena netto dostawy samochodu specjalnego typu karawan pogrzebowy: 110.500,00 zł netto

plus podatek VAT 23%

Cena brutto dostawy samochodu specjalnego typu karawan pogrzebowy: 135.915,00 zł

Wartość wykupu przedmiotu zamówienia 1% ceny:

1.105,00 zł netto

Podatek VAT 23%

Kwota 1.359,15  zł brutto

Rata leasingowa:

2.170,48 zł netto

Plus podatek VAT 23%

Kwota 2.669,69 zł brutto

Całkowita wartość zamówienia:

129.163,32 zł netto

Podatek VAT 23%

Kwota 158.870,88 zł brutto

 

Czas dostawy samochodu: powyżej 151 dni kalendarzowych.

 

 

 

 

 

Zobacz więcej

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Copyright © 2018-2023 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>